Phòng chống tham nhũng TB
quyết định 1856/QĐ-UBND ngày 7/12/2020  (21/08/2020)
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA 2019
Kèm file
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG KHAI  (03/07/2020)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG KHAI
1. Công khai dự toán NSNN 2020
2. Dự toán NSNN
UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG CÔNG KHAI   (11/06/2020)
UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG
1. Công bố dự toán NS
2. Cân đối NS
3. Thu NS xã
4. Chi NS xã
5. Dự toán chi đầu tư
6. Kế hoạch thu, chi
UBND XÃ CÔNG HẢI   (09/06/2020)
UBND XÃ CÔNG HẢI CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG
1. Công khai dự toán NS
    2. Công bố công khai NS
    3. Các văn bản khác
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN  (08/06/2020)
  PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN HUYỆN CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG

 1. Dự toán kinh phí sự nghiệp
 2. Quyết định dự toán NS
 3. Quy chế chi tiêu nội bộ
 4. kế hoạch
PHÒNG NỘI VỤ  (09/06/2020)
PHÒNG NỘI VỤ CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG
    1. Kế hoạch công tác PCTN
    2. Quyết định công bố quyết toán NS
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  (09/06/2020)
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG:
1. Báo cáo
2. Quyết định công khai dự chi NS
3. Quyết định công khai quyết toán NS
TDOffice - Văn phòng điện tử