Kinh tế
Kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dừng chính sách cho vay đối với đồng bào tộc thiểu số thụ hưởng chương trình tín dụng thuộc vùng khó khăn trên địa bàn xã Công Hải 
16/06/2021 
 

    Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Kể từ ngày 04/6/2021, danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1010/QĐ-TTg bao gồm: các xã khu vực III, khu vực II ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thay thế Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trên địa bàn huyện Thuận Bắc 4/6 xã Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn khu vực III và xã Lợi Hải khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được thụ hưởng các chính sách tín dụng thuộc vùng khó khăn.

    Đối với đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1010/QĐ-TTg kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực sẽ không được hưởng các chính sách tín dụng thuộc vùng khó khăn. Vì vậy, đối với đồng bào dân tộc thiểu số xã Công Hải thuộc khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 sẽ không được hưởng các chính sách tín dụng thuộc vùng khó khăn.
       

    Các hộ được hưởng các chính sách tín dụng thuộc vùng khó khăn tại xã Công Hải đang có dư nợ cho vay, thực hiện thu nợ theo phân kỳ và nợ đến hạn theo thỏa thuận giữa người vay và NHCSXH./.
Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(23/09)
(22/09)
(17/09)
(10/09)
(30/08)
(26/08)
(26/08)
(28/07)
(21/07)
(19/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử