Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN ỦY THÁC QUA NHCSXH ĐỂ CHO VAY HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
24/02/2021 
 

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được Lãnh đạo Huyện ủy, Hội Đồng nhân dân và UBND huyện Thuận Bắc đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một trong những giải pháp tích cực để thực hiện được mục tiêu trên là tập trung mọi nguồn lực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai, thực hiện giải ngân cho vay thông qua qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã và đang được coi như một công cụ, một giải pháp quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Hàng năm Lãnh đạo huyện Thuận Bắc đều quan tâm dành một phần nguồn vốn ngân sách ủy thác  sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển 600 triệu đồng sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nâng tổng số tiền ủy thác của huyện sang NHCSH huyện đến ngày 28/02/2021 là 1.680 triệu đồng, giải quyết cho trên 34 lao động được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách của địa phương.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử