Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO 
24/02/2021 
 

Thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ ban hành xét theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021. Quyết định này áp dụng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với cho vay hộ mới thoát nghèo. Theo quy định hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Ông Châu Văn Vé - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc cho biết: “theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, mức cho vay đối với hộ mới thoát nghèo tối đa là 100 triệu đồng, lãi suất cho vay áp dụng là 8,25%/năm; thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thoả thuận trên cơ sở sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm”.

 

Tính đến 20/02/2021 tổng dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 45.012 triệu đồng/1.165 hộ vay vốn, chiếm 16% tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang phối hợp với UBND các xã và Hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp tục triển khai, thực hiện cho vay hộ mới thoát nghèo và các chương trình tín dụng khác đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; công khai chủ trương, đối tượng thụ hưởng đến cán bộ và nhân dân biết để cùng kiểm tra giám sát, nhằm mang lại hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử