Lịch tiếp dân

lich tiep công dân tháng 4/2021(30/03/2021)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4.2021
Kèm file

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1/2021(06/01/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1.2021
Kèm file

lich tiếp công dân tháng 12(01/12/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12
Kèm file

lich tiep công dân tháng 11.2020(26/10/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11/2020
Kèm file

lịch tiếp công dân tháng 6/2020(01/06/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6/2020
Kèm file

lich tiep công dân tháng 5/2020(04/05/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

lich tiếp công dân tháng 4/2020(27/03/2020)

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4/2020
Kèm file

Lịch tiếp công dân tháng 01/2020(03/01/2019)

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 523/TB-VPUB ngày 26/9/2019(27/09/2019)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 479/TB-VPUB ngày 30/8/2019(03/09/2019)

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử