Lịch tiếp dân

lịch tiếp công dân tháng 6/2020(01/06/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6/2020
Kèm file

lich tiep công dân tháng 5/2020(04/05/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

lich tiếp công dân tháng 4/2020(27/03/2020)

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4/2020
Kèm file

Lịch tiếp công dân tháng 01/2020(03/01/2019)

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 523/TB-VPUB ngày 26/9/2019(27/09/2019)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 479/TB-VPUB ngày 30/8/2019(03/09/2019)

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 411/TB-UBND ngày 26/7/2019 (26/07/2019)

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file

thông báo 353/TB-UBND ngày 26/6/2018(26/06/2019)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đính kèm file

Thông báo 298/TB-VPUB ngày 31/5/2019(31/05/2019)

Lịch trực tiếp công dân tháng 6/2019 của Chủ tịch UBND huyện
Đính kèm file

THÔNG BÁO 1378-TB/HU ngày 22/4/2019(03/05/2019)

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NĂM 2019
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử