Khối Mặt trận - Đoàn thể 
Khối Mặt trận - Đoàn thể 

      KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

       ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lữ Phụng Trường

Chủ tịch

2

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch

      HUYỆN ĐOÀN

1

Đoàn Hữu Hoan

Bí thư

 2 Phạm Cao Thuận
 Phó Bí thư

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1
Nguyễn Văn Lăng
Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Kim Trinh

Phó Chủ tịch

         HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch

2

Nguyễn Hữu Nên

Phó Chủ tịch

          HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1

Nguyễn Võ Phương Dung

Chủ tịch

2

Nguyễn Thụy Thùy Trang

Phó Chủ tịch

         HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Nguyễn Thanh Hạnh

Chủ tịch

2

Lê Văn Tự

Phó Chủ tịch

 

TDOffice - Văn phòng điện tử