Huyện ủy 
Huyện ủy 

 

 

        HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Dâng Tuyển

Bí thư Huyện ủy

2

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

3

Đậu Thị Tân

Phó Chánh văn phòng

       CÁC BAN ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

       BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

2

Nguyễn Duy Liên

Phó Trưởng ban

      BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng ban


       BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

        Dương Thanh Bảo

Trưởng ban

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban


       ỦY BAN KIỂM TRA

1

Phan Xuân Linh

Chủ nhiệm

2

Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm


         TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Ngô Thời Vụ

Giám đốc

2

Mai Thị Hà

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDOffice - Văn phòng điện tử