Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến xã 
17/09/2021 
 

Trong 3 ngày (14-16-17/9/2021), huyện ủy Thuận Bắc đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện, bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến xã.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh ở Việt Nam.

     Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử