Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HUYỆN ỦY THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
07/07/2020 
 

Sáng ngày 7/7/2020, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Trong thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức vừa phải tập trung cho công tác phòng, chống hạn; vừa phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Huyện Thuận Bắc tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân trong huyện  đã phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, khá toàn diện trên các lĩnh vực; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện đạt kết quả trên các mặt công tác.

Xác định nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến, Đảng bộ huyện Thuận Bắc đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện như: Tập trung các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025); tiếp tục triển khai công tác chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông Thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Lợi Hải đạt chuẩn Nông Thôn mới; tiếp tục triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Tích cực phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tổ chức tốt các kỳ thi và tổng kết năm học 2019-2020, chuẩn bị các điều kiện cho chuẩn bị năm học mới 2020-2021. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch Covid-19 để chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh, chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, duy trì các hoạt động thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra đôn đốc việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Dân vận trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận – Đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử