Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐỀ ÁN ĐÔ THỊ LOẠI V - XÃ LỢI HẢI 
11/09/2020 
 

Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2020, Ban chỉ đạo Đô thị loại V xã Lợi Hải tổ chức cuộc họp để rà soát, đánh giá các nội dung, tiêu chí theo Nghị quyết 1210/201/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Đồng chí Trần Ngọc Bình  – Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng BCĐ chủ trì hội nghị;

     Qua nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu thành đô thị loại V đối với xã Lợi Hải của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; qua các ý kiến bàn bạc, thảo luận và đề xuất của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Phòng Kinh tế & Hạ tầng - Cơ quan thường trực BCĐ và  của các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan trong việc xây dựng và phấn đấu đưa xã Lợi Hải trở thành đô thị loại V.

     Để đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng chí Chủ trì yêu cầu Cơ quan Thường trực BCĐ, các cơ quan liên quan và UBND xã Lợi Hải cần khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đã được giao theo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo; khẩn trương xác định các tiêu chí cần phấn đấu để đưa ra giải pháp thực hiện đạt hiệu quả; giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan thành viên để hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND huyện và các cơ quan chức năng.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử