Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỂ GỬI HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 
31/03/2020 
 

           Tiếp nhận công văn số 940/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND huyện về việc khuyến nghị sử dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện công ích.

            Để kịp thời thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Ninh Thuận tại địa chỉ:  http://dichvucong.ninhthuan.gov.vn để nộp hồ sơ và nhận kết  quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phòng VHTT huyện giới thiệu đến quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cách đăng  ký dịch vụ công trực tuyến.

             Đính kèm file

Mỹ Huế  
TDOffice - Văn phòng điện tử