Kinh tế
Kinh tế
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THUẬN BẮC THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI” 
07/08/2019 
 

     Thực hiện văn bản ký liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Bắc và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

     Nhằm thực hiện tốt những nội dung công việc nhận ủy thác, không chỉ góp phần chuyển tải vốn tín dụng nhanh chóng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách mà còn có tác động lớn tới công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, Phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Vì vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ủy thác luôn được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ở mỗi cấp đều phân công 01 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và bố trí cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện. Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động ủy thác theo định kỳ ở đơn vị được thực hiện.
     Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng Phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH); quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp Phụ nữ và nhân dân; đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN huyện; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn TDCSXH.
     Trong h
oạt động nhận ủy thác của Hội LHPN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và của Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện và sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của tổ chức Hội với NHCSXH huyện, của cán bộ tín dụng phụ trách với Hội cơ sở. Từ đó, công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ ủy thác của các cấp Hội LHPN quản lý luôn đạt được kết quả cao; đặc biệt hàng năm luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, các chỉ tiêu nhiệm vụ được Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện giao.
     Trong quá trình phối hợp với NHCSXH thực hiện công tác giảm nghèo, Hội nhận thấy rằng việc thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc vay vốn tín dụng ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Vì vậy Hội LHPN huyện Thuận Bắc luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phối hợp với NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng, giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế kịp thời.
     Đến nay, Hội LHPN huyện Thuận Bắc có 6/6 xã nhận hoạt động ủy thác với 60 tổ TK&VV hỗ trợ 2.869 hộ vay vốn, trong đó có 2.087 hộ vay (người đứng tên vay) là hội viên Phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi
. Tổng dư nợ nhận ủy thác trên 114 tỷ đồng, đặc biệt là dư nợ quản lý không có nợ quá hạn.
     Để đ
ẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nâng cao nhận thức trong sử dụng vốn TDCSXH mang lại hiệu quả, Hội LHPN huyện  đã thường xuyên chỉ đạo Hội LHPN các xã khi sơ kết, tổng kết các phong trào công tác Hội phải lồng ghép sơ kết, tổng kết chương trình ủy thác cho vay NHCSXH theo định kỳ để chia sẻ kinh nghiệm quản lý, như biểu dương các Tổ TK&VV hoạt động tốt, những tấm gương sản xuất giỏi, tiêu biểu điển hình trong sử dụng vốn TDCSXH. Hội viên Hội Phụ nữ các xã phải là lá cờ đầu trong công tác tuyên truyền vận động các hộ vay ở địa phương có ý thức phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, nâng cao vai trò trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, thoát nghèo bền vững và thực hiện tốt các nghĩa vụ sau khi vay vốn.
     Hội thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền vận động hộ dân tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH để tạo thói quen tích lũy, tích lũy những đồng vốn nhỏ để sử dụng vào các mục tiêu lớn. Hàng năm, phối hợp với NHCSXH  huyện thực hiện tốt công tác tập huấn cho cán bộ Hội, Tổ TK&VV về nghiệp vụ và thực hiện đúng quy trình quản lý cho vay. Nhờ đó, hoạt động ủy thác qua Hội LHPN ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng; tính chuyên nghiệp trong hoạt động ủy thác được nâng cao, hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, phát triển, ổn định sản xuất chăn nuôi, trả gốc và lãi, chất lượng tín dụng được nâng cao, không có nợ quá hạn.
     Để nâng cao chất lượng ủy thác, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác tại Hội cơ sở và Tổ TK&VV được chú trọng quan tâm; các cuộc họp giao ban, các buổi làm việc của các đoàn tại các điểm giao dịch xã đều có cán bộ Hội cơ sở tham gia để kịp thời nắm bắt, tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết giữa Hội với NHCSXH để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh các sai sót trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm tra của Hội tập trung vào các nội dung chỉ đạo và triển khai thực hiện văn bản đã ký ủy nhiệm với NHCSXH; kiểm tra hoạt động lồng ghép của Hội đối với hoạt động vay vốn và chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Hội còn kiểm tra và đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết giữa NHCSXH; giám sát phiên, hoạt động giao dịch của NHCSXH tại các xã.
     Qua các đợt kiểm tra, giám sát tại cơ sở đảm bảo nguồn vốn được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ở Tổ TK&VV không chỉ góp phần đưa nguồn vốn vay ủy thác thông qua NHCSXH sử dụng đúng mục đích và phát huy được mục tiêu giảm nghèo mà còn giúp các hộ gia đình tạo được việc làm, có thu nhập ổn định.
     Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp Hội LHPN huyện Thuận Bắc sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới trong cách làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn nâng cao nhận thức sử dụng vốn TDCSXH.
Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Văn Trứ - NHCS huyện 
Tin đã đưa
(18/02)
(11/02)
(20/01)
(09/01)
(08/01)
(06/12)
(09/09)
(24/07)
(16/07)
(15/07)

TDOffice - Văn phòng điện tử