Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 34/GM-UBND NGÀY 25/2/2021 (sáng thứ 7)  (25/02/2021)
TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021
Kèm file
GIẤY MỜI 30/GM-UBND NGÀY 23/2/2021 ( sáng thứ 5)  (24/02/2021)
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ
Kèm file
GIẤY MỜI 28/GM-UBND NGÀY 22/2/2021 ( sáng thứ 4)  (23/02/2021)
HỌP HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỔ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
Kèm file
GIẤY MỜI 26/GM-UBND NGÀY 19/2/2021 ( sáng thứ 3)  (22/02/2021)
HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Kèm  file
giay moi 26/GM-UBND NGÀY 19/02/2021 (Sáng thứ ba)  (19/02/2021)
Họp Hội đồng NVQS huyện nghe báo cáo công tác để nghe báo cáo công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2021.
Đính kèm
giay moi 27/GM-UBND NGÀY 19/02/2021 (Chiều thứ ba)  (19/02/2021)
Tổ chức họp thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 2019.
Đính kèm
GIẤY MỜI 23/GM-UBND NGÀY 8/2/2021  (09/02/2021)
UBND huyện tổ chức họp đầu năm nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán 2021
đính kèm
GIẤY MỜI 22/GM-UBND NGÀY 3/2/2021 ( chiều thứ 5)  (03/02/2021)
HỌP TRỰC TUYẾN TÌNH HÌNH KTXH THÁNG 1
Kèm file
GIẤY MỜI21/GM-UBND NGÀY 2/2/2021 ( chiều thứ 4)  (02/02/2021)
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỌP MẶT CHÚC TẾT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Kèm file
GIẤY MỜI 20/GM-UBND NGÀY 2/2/2021 ( chiều thứ 4)  (02/02/2021)
HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 01/2021
Kèm file
 tài liệu
GIẤY MỜI 18GM-UBND NGÀY 31/1/2021 ( HỎA TỐC)  (01/02/2021)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID 19
Kèm file
GIẤY MỜI 17/GM-UBND NGÀY 29/1/2021 ( chiều thứ 4)  (01/02/2021)
HỌP BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID 19 VỚI TỈNH
Kèm file
HOÃN VIẾNG NHÀ BIA GHI DANH CÁC ANH HÙNG LIệt SỸ HUYỆN  (01/02/2021)
HOÃN VIẾNG NHÀ BIA GHI DANH CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 25/GM-UBND NGÀY 18/2/2021 ( sáng thứ 6)  (18/02/2021)
UBND HUYỆN HỌP NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GPMB DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ HANBARAM
Kèm file
GIẤY MỜI 15/GM-UBND NGÀY 26/01/2021 ( CHIỀU THỨ 5)  (26/01/2021)
HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 02 CẤP
Kèm file
GIẤY MỜI 12/GM-UBND NGÀY 22/1/2021 ( sáng thứ 3)  (22/01/2021)
HỌP HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Kèm file
GIẤY MỜI 13/GM-UBND NGÀY 22/1/2021 ( chiều thứ 6)  (22/01/2021)
HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 10/GM-UBND NGÀY 18/1/2021 ( SÁNG THỨ 6)  (19/01/2021)
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Kèm file
kèm danh sách
GIẤY MỜI 07/GM-UBND NGÀY 11/1/2021 ( chiều thứ 4)  (12/01/2021)
UBND HUYỆN TỔ CHỨC BUỔI LÀM VIỆC VỚI HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
Kèm file
GIẤY MỜI 06/GM-UBND NGÀY 11/1/2021 ( sáng thứ 5)  (12/01/2021)
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
Kèm file
Kèm kế hoạch
bảng kế hoạch
TDOffice - Văn phòng điện tử