Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 92/GM-UBND NGÀY 30/3/2020 ( thứ 3)  (30/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ
kèm file
GIẤY MỜI 93/GM-UBND NGÀY 30/3/2020 ( sáng thứ 6)  (30/03/2020)
HỌP GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN BẢN ĐỒ NÔNG HÓA THỔ NHƯỠNG
Kèm file
thông báo giải trình  (30/03/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH
Kèm file
GIẤY MỜI 89/GM-UBND NGÀY 27/3/2020 ( chiều thứ 6 - HỎA TỐC)  (27/03/2020)
HỌP LẤY Ý KIẾN ĐỀ ÁN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG (THAY THẾ GM 88)
Kèm file
GIẤY MỜI 90/GM-UBND NGÀY 27/3/2020 ( Ngày thứ 3)  (27/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ
Kèm file
GIẤY MỜI 91/GM-UBND NGÀY 27/3/2020  (30/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN VỚI UBND CÁC XÃ
Kèm file
GIẤY MỜI 87/GM-UBND NGÀY 25/03/2020 (sáng thứ 6)  (25/03/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TĐC
Kèm file
THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN CUỘC HỌP  (25/03/2020)
THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN CUỘC HỌP ( giấy mời 83/GM-UBND ngày 23/3/2020)
kèm file
GIẤY MỜI 88/GM-UBND NGÀY 25/3/2020 (chiều thứ 6)  (25/03/2020)
HỌP GÓP Ý ĐỀ ÁN ĐÔ THỊ LOẠI V, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG PC
Kèm file
GIẤY MỜI 119/GM-UBND NGÀY 25/03/2020  (25/03/2020)
HOÃN TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH THEO THÔNG BÁO 161/TB-UBND
Kèm file
GIẤY MỜI 84/GM-UBND NGÀY 24/3/2020 ( sáng thứ 4)  (24/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN THƯỜNG KỲ THÁNG 3/2020
Kèm file
GIẤY MỜI 85/GM-UBND NGÀY 24/3/2020 ( sáng thứ 5)  (24/03/2020)
HỌP THƯỜNG KỲ KTXH QUÝ 1/2020
Kèm file

tài liệu
GIẤY MỜI 86/GM-UBND NGÀY 24/03/2020 (chiều thứ 5)  (24/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN, AN SINH XÃ HỘI
Kèm file
GIẤY MỜI 81/GM-UBND NGÀY 23/3/2020 ( sáng thứ 3)  (23/03/2020)
HỌP GIAO BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CODID - 19
Kèm file
GIẤY MỜI 82/GM-UBND NGÀY 23/3/2020 (chiều thứ 3)  (23/03/2020)
HỌP TIỂU BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG
Kèm file
GIẤY MỜI 83/GM-UBND NGÀY 23/3/2020 (chiều thứ 5)  (23/03/2020)
UBND HUYỆN HỌP LẤY Ý KIẾN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 03 TRẠM BƠM
Kèm file
GIẤY MỜI 80/GM-UBND NGÀY 19/3/2020 ( HỎA TỐC - CHIỀU THỨ 5)  (19/03/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CODVID - 19
kèm file
GIẤY MỜI 79/GM-UBND NGÀY 17/3/2020 ( HỎA TỐC - chiều thứ 3)  (17/03/2020)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH HÔ HẤP CẤP (COVID - 19)
Kèm file
GIẤY MỜI 77/GM-UBND NGÀY 13/3/2020 ( chiều thứ 4)  (16/03/2020)
UBND HUYỆN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI HỘ ÔNG BÙI QUANG CẢNH
kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử