Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 273/GM-UBND NGÀY 23/9/2020   (25/09/2020)
HỌP MẶT KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN
đính kèm
GIẤY MỜI 277/GM-UBND NGÀY 25/9/2020  (25/09/2020)
Họp trực tuyến đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2020,
đính kèm
GIẤY MỜI 274/GM-UBND NGÀY 24/9/2020  (24/09/2020)
Hop thường kỳ KT-XH 9 tháng năm 2020
Giấy mời
Dự thảo báo cáo
biểu mẫu
GIẤY MỜI 275/GM-UBND NGÀY 24/9/2020  (24/09/2020)
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện
Đính kèm
GIẤY MỜI 271/GM-UBND NGÀY 22/9/2020 ( chiều thứ 5)  (22/09/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ LỢI HẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kèm file
GIẤY MỜI 272/GM-UBND NGÀY 5/3/2020 ( chiều thứ 4)  (22/09/2020)
UBND HUYỆN HỌP GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN KHÍ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN
Kèm file
giay moi 267  (21/09/2020)
Họp V/v giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.
Đính kèm
GIẤY MỜI 268/GM-UBND NGÀY 18/9/2020  (21/09/2020)
HĐND tỉnh khảo sát, giám sát về tình hình thực hiện đầu tư phát triển và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020.
Đính kèm
GIẤY MỜI 269/GM-UBND NGÀY 21/9/2020 ( sáng thứ 4)  (21/09/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH
kèm file
GIẤY MỜI 270/GM-UBND NGÀY 21/9/2020 ( sáng thứ 4)  (22/09/2020)
GIÁM SÁT VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 266/GM-UBND NGÀY 15/9/2020 ( sáng thứ 5)  (16/09/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HƯỞNG NGHỊ ĐỊNH 42
Kèm file
thông báo 395/TB-UBND ngày 16/9/2020  (16/09/2020)
HOÃN HỌP GIẤY MỜI 263/GM-UBND NGÀY 14/9/2020
Kèm file
GIẤY MỜI 265/GM-UBND NGÀY 14/9/2020 ( KHẨN)  (14/09/2020)
KIỂM TRA TÌNH HÌNH HẠN HÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Đính kèm
GIẤY MỜI 262/GM-UBND NGÀY 14/9/2020 ( sáng thứ 3)  (14/09/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI XÃ PHƯỚC KHÁNG VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐÁ MÀI DƯỚI
Kèm file
GIẤY MỜI 263/GM-UBND NGÀY 14/9/2020 ( chiều thứ 5)  (14/09/2020)
UBND HỌP THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ DỰ ÁN ĐIỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 264/GM-UBND NGÀY 14/9/2020 ( sáng thứ 6)  (14/09/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỒI THƯỜNG HỒ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
Kèm file
GIẤY MỜI 259/GM-UBND NGÀY 11/9/2020 ( sáng thứ 2)  (11/09/2020)
HỌP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT  ĐỘNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN
Kèm file
kèm tài liệu
GIẤY MỜI 260/GM-UBND NGÀY 11/9/2020 ( chiều thứ 2)  (14/09/2020)
UBND HUYỆN ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI CÔNG DÂN
Kèm file
GIẤY MỜI 261/GM-UBND NGÀY 11/9/2021 ( chiều thứ 4)  (14/09/2020)
HỌP BÀN GIAO NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 254/GM-UBND NGÀY 7/9/2020 ( chiều thứ 5)  (07/09/2020)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LOẠI V
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử