Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 198/GM-UBND NGÀY 7/7/2020 ( HOẢ TỐC)  (07/07/2020)
HỌP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
Kèm file
GIẤY MỜI 197/GM-UBND NGÀY 6/5/2020 ( THỨ 6)  (06/07/2020)
TẬP HUẤN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI
Kèm file
GIẤY MỜI 195/GM-UBND NGÀY 3/7/2019 ( HÕA TỐC)  (03/07/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHÍNH SÁCH THỤ HƯỞNG THEO NQ 42
Kèm file
GIẤY MỜI 196/GM-UBND NGÀY 3/7/2020 ( chiều 8/7)  (03/07/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HUYỆN
Kèm fie
GIẤY MỜI 194/GM-UBND NGÀY 29/6/2020 ( sáng thứ 3)  (29/06/2020)
HỌP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM
kèm file
THÔNG BÁO 281/TB-VPUB NGÀY 29/6/2020 ( chiều thứ 3)  (29/06/2020)
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CUỘC HỌP BỒI THƯỜNG TÁI ĐỊNH CƯ
Kèm file
GIẤY MỜI 191/GM-UBND NGÀY 26/6/2020 (chiều thứ 3)  (29/06/2020)
HỌP TIỂU BAN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
Kèm file
GIẤY MỜI 193/GM-UBND NGÀY 26/6/2020 ( sáng thứ 4)  (29/06/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG TÁI ĐINH CƯ
Kèm file
GIẤY MỜI 188/GM-UBND NGÀY 25/6/2020 ( HỎA TỐC)  (25/06/2020)
UBND HUYỆN HỌP VỀ KINH PHÍ CÔNG TÁC CHỐNG HẠN
Kèm file
GIẤY MỜI 189/GM-UBND NGÀY 25/6/2020 ( sáng 2/7)  (25/06/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ
Kèm file
GIẤY MỜI 190/GM-UBND NGÀY 25/6/2020 (chiều thứ 2)  (29/06/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN TÌNH HÌNH KTXH 06 THÁNG ĐẦU NĂM
Kèm file
báo cáo
Phụ lục 1
Phụ lục 2
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP THƯỜNG KỲ ( chuyển qua 14h30)  (24/06/2020)
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 6
Kèm file
GIẤY MỜI 184/GM-UBND NGÀY 22/6/2020 (sáng thứ 4)  (22/06/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 186/GM-UBND NGÀY 22/6/2020 ( chiều thứ 4)  (22/06/2020)
HỌP THƯỜNG KỲ KINH TẾ - XÃ HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM
Kèm file
báo cáo
phụ lục
THÔNG BÁO HOÃN CUỘC HỌP  (18/06/2020)
V/v tạm hoãn cuộc họp theo giấy mời 183/GM-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện
Đính kèmTB
GIẤY MỜI 183/GM-UBND NGÀY 17/6/2020 ( chiều thứ 5)  (17/06/2020)
HỌP TRIỂN KHAI GIẢI QUYẾT VỐN VAY ƯU ĐÃI
Kèm file
thông báo 259/TB-VPUB ngày 17/6/2020  (17/06/2020)
V/v điều chỉnh thời gian họp BTC Đại hội thi đua yêu nước
Đính kèm TB 
GIẤY MỜI 182/GM-UBND NGÀY 16/6/2020 ( sáng thứ 6)  (16/06/2020)
HỌP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử