Thông báo - Giấy mời TB
Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 200/GM-UBND NGÀY 13/17/2020 ( chiều thứ 6) 
14/07/2020 
 
UBND HUYỆN HỌP LIÊN QUAN ĐẾN HỔ TRỢ SX CHO CÁC HỘ NGHÈO THUỘC DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI TRẠM BƠM
kèm file
 
TDOffice - Văn phòng điện tử