Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo

các quyết định giải quyết khiếu nại(09/07/2019)

các quyết định giải quyết khiếu nại
kèm file

kết luận 469/KL-UBND ngày 16/11/2018(23/04/2019)

kết luận thanh tra về cơ chế thu, quản lý học phí, sử dụng các nguồn chi và việc thực hiện chính sách hổ trợ giáo dục năm 2015, 2016, 2017 tại Trường Tiểu học Xóm Bằng.
Đính kèm file

kết luận 381/KL-UBND ngày 1/10/2018(23/04/2019)

Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách cơ quan và phân bổ ngân sách cho các trường học thuộc phạm vi quản lý năm 2015, 2016, 2017 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Đính kèm file

Quyết định 1220/QĐ-UBND ngày 30/11/2017(23/04/2019)

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
Đính kèm file

kết luận 1505/KL-UBND ngày 1/6/2018(23/04/2019)

Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015 -2017 tại TTVH,TT huyện
Đính kèm file

kết luận 435/KL-UBND ngày 5/11/2018(23/04/2019)

Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015, 2016, 2017 tại UBND xã Lợi Hải
Đính kèm file

Báo cáo 514/BC-UBND ngày 7/12/2018(23/04/2018)

Báo cáo kết qủa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2017 của chính phủ năm 2018
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử