Kinh tế
Kinh tế
BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
19/10/2020 
 
         Chiều ngày 09/10, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc tổ chức sơ kết hoạt động 9 và triển khai phương hướng thực hiện 03 tháng cuối năm 2020

      Trong 09 tháng  năm 2020, hoạt động của BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc đã triển khai, thực hiện tổng nguồn vốn đạt 283.590 triệu đồng, tăng 26.428 triệu đồng so với năm 2019. Nguồn vốn Trung ương: 275.858 triệu đồng, tăng 25.069 triệu đồng so với năm 2019. Nguồn vốn địa phương: 7.732 triệu đồng, tăng 1.359 triệu đồng so với năm 2019. Vốn UBND huyện là 1.063 triệu đồng, tăng 400 triệu động so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch giao. Nguồn vốn huy động: 42.876 triệu đồng, tăng 2.984 triệu đồng so với năm 2019, đạt 92,4% kế hoạch. Tổng dư nợ 15 chương trình đạt 280.942 triệu đồng, tăng 16.946 triệu đồng (+6,3%) so với năm 2019, với 6.755 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong 9 tháng năm 2020, doanh số cho vay đạt 66.870 triệu đồng, với 1.714 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 49.898 triệu đồng. Đến 30/9/2020, duy trì nợ quá hạn bằng không, nợ khoanh là 216 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08%/tổng dư nợ. Tỷ lệ thu lãi 9 tháng năm 2020, đạt 99,7%. Chất lượng hoạt động tín dụng xã xếp loại tốt (06 xếp loại tốt). Chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt loại tốt. Chất lượng hoạt động tổ TK&VV: 138/141 tổ xếp loại tốt, 03/141 tổ xếp loại khá. BĐD tiến hành kiểm tra được 6/6 xã, 15/16 thành viên BĐD tham gia kiểm tra, hoàn thành 100% kế hoạch. Chủ tịch UBND xã là thành viên BĐD kiểm tra 6/6 xã, 35 lượt tổ TK&VV, 192 lượt hộ vay vốn. Hầu hết các hộ vay vốn từ NHCSXH huyện đều sử dụng đúng mục đích và trả nợ, trả lãi đầy đủ. Việc đầu tư các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở huyện Thuận Bắc đã được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

      Trong 03 tháng còn lại của năm 2020, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao vừa phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình trạng thái mới đảm bảo hiệu quả, an toàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.  Phấn đấu thực hiện giải ngân đạt 99,6-100% chỉ tiêu kế hoạch, duy trì 6/6 xã không có nợ quá hạn, thu hồi nợ đến hạn đạt trên 95%, tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng được giao, 6/6 xã đạt loại tốt về hoạt động tín dụng và 6/6 xã đều đạt tiêu chuẩn điểm giao dịch thân thiện kiểu mẫu./.

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử