Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2015 
21/09/2015 
 
            Toàn ngành tiến hành 231 cuộc (40 cuộc thanh tra hành chính, 162 cuộc thanh tra chuyên ngành và 29 cuộc thanh tra trách nhiệm)/254 cuộc, đạt 91% chỉ tiêu kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước tăng 1,76%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 12 cuộc (07 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 01 cuộc kiểm tra xử lý sau thanh tra)/11 cuộc, đạt 109%. Đến nay, đã kết thúc 222 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 10.207 triệu đồng và 137,923 ha đất các loại (đã thu 6.900 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67,6%. Số còn lại 3.307 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 67 cá nhân. 
                Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Toàn ngành đã tích cực tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện đẩy mạnh việc đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thành lập 01 đoàn kiểm tra, đôn đốc đối với 07 kết luận thanh tra tại 07 cơ quan, đơn vị đã thu hồi 1.864/2.951 triệu đồng, đạt 63,16%; xử lý hành chính 24 cá nhân liên quan. 

                    ( Trích báo cáo số 308/BC-TTT ngày 14/9/2015 của Thanh tra tỉnh)