Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Trích báo cáo công tác thanh tra năm 2015 
10/11/2015 
 
           Toàn ngành tiến hành 315/251 cuộc, đạt 125% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 305 cuộc. Qua thanh, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 17.352 triện đồng và 137,923 ha đất các loại (đã thu 16.373 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,3%. Số còn lại 979 triệu đồng do mới kết thúc chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 75 cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 12/10 cuộc đạt 120% chỉ tiêu kế hoạch. Qua thanh, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 3.341 triệu đồng (đã thu 3.149 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,2%. Số còn lại 192 triệu đồng do mới kết thúc chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 10 tập thể và 01 cá nhân.
             (Trích báo cáo số 333/BC-TTT ngày 10/11/2015 của Thanh tra tỉnh)