Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Thanh tra tỉnh Ninh Thuận 
20/09/2017 
 
 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh 

 

1. Chánh Thanh tra:          Lê Quang Cảnh 
2. Phó Chánh Thanh tra:   Trần Minh Cảnh

3. Phó Chánh Thanh tra:  Ngô Thị Bích Thảo 
- Nhiệm vụ của Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra được nêu tại Thông báo số 55/TB-TTT ngày 14/11/2016 của Thanh tra tỉnh. Cụ thể tại: Tep dinh kem.pdf

    
     Cơ cấu tổ chức và biên chế
 1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh: gồm có Chánh Thanh tra và không quá 3 Phó Chánh Thanh tra.
 a) Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình; chịu trách nhiệm báo cáo công tác với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.
 Chánh Thanh tra chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Tổ chức hoạt động của Thanh tra tỉnh đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh;
 b) Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.
2. Các tổ chức phòng thuộc Thanh tra tỉnh:
 - Văn phòng; 
 - Phòng Pháp chế, xử lý đơn; 
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn xã (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực kinh tế (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 3);
- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhà đất (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 4). 
3. Biên chế: biên chế của Thanh tra tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ lãnh đạo; quản lý cán bộ, công chức và người lao động:
 a) Các chức danh sau đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh:
 - Chánh Thanh tra tỉnh (sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra).
 - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;
 b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;
 c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI NHẤT
CV 758  (10/11)
760-CV góp ý  (10/11)
787-CV góp ý  (10/11)
788-CV góp ý  (10/11)
789-CV góp ý  (10/11)