Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả Thanh tra kinh tế, xã hội quý 1/2013  (19/06/2015)
    Toàn ngành đã tiến hành 83 cuộc (15 cuộc thanh tra hành chính, 64 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm)/318 cuộc, đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và tăng 08 cuộc so với cùng kỳ năm trước
Kết quả Thanh tra Kinh tế, xã hội tháng 02  (19/06/2015)

        Trong tháng, toàn ngành đã tiến hành 21 cuộc (05 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra chuyên ngành). Đến nay, đã kết thúc 18 cuộc (có 05 cuộc tháng 01/2013 chuyển sang). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 213 triệu đồng (thu ngân sách 67 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 146 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 07 cá nhân và có 17 kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót của các đơn vị. 
                         (Trích Báo cáo số 15/BC-TTT ngày 19/02/2013 của Thanh tra tỉnh)

Thanh tra kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014  (19/06/2015)
    Toàn ngành tiến hành 189/296 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 64% chỉ tiêu kế hoạch, bằng cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 09/12 cuộc, đạt 75%; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 16/39 cuộc, đạt 41%; Thanh tra sở, ngành tiến hành 164/245 cuộc, đạt 67%. Đến nay, đã kết thúc 162 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 06 tỷ 345 triệu đồng, 53.000m2 đất các loại (đã thu 05 tỷ 034 triệu đồng, đạt trên 79,3%. Số còn lại 01 tỷ 311 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 04 tập thể, 09 cá nhân.
( Trích Báo cáo số 84/BC-TTT ngày 12/6/2014 của Thanh tra tỉnh)
Kết quả công tác thanh tra kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015  (04/09/2015)
       Toàn ngành tiến hành 140/254 cuộc, đạt 56% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 07/11 cuộc, đạt 64%; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 22/35 cuộc, đạt 63%; Thanh tra sở, ngành tiến hành 111/208 cuộc, đạt 54%. Đến nay, đã kết thúc 109 cuộc, ban hành kết luận 93 cuộc. Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 9.331 triệu đồng và 1.281.842m2 đất các loại (đã thu 6.365 triệu đồng, đạt tỷ lệ trên 68%. Số còn lại 2.966 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 44 cá nhân. Ngoài ra, toàn ngành đã tích cực tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra 04 quyết định xử lý sau thanh tra, tác động thu nộp ngân sách 461 triệu đồng.
        (Trích báo cáo số 79/BC-TTT ngày 11/6/2015 của Thanh tra tỉnh)
Thanh tra Kinh tế - xã hội tháng 5/2016  (19/05/2016)
Tháng 5/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 17 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 12 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, hoạt động Văn phòng Luật sư, giao thông – vận tải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định đo lường chất lượng hành hóa đóng gói sẵn; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Đến nay, đã kết thúc 15 cuộc, gồm: 02 cuộc thanh tra hành chính (tháng trước chuyển sang), 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 12 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 70 triệu đồng, thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 730,3 m2, kiến nghị xử lý hành chính 02 cá nhân; hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 314 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 180 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 186 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra: Trong tháng,  thực hiện văn bản số 792/UBND-NC ngày 13/4/2016 của UBND huyện, Thanh tra huyện Ninh Phước đã kiểm tra, rà soát lại 17 trường hợp có Quyết định thu hồi GCNQSDĐ theo Kết luận số 1059/KL-UBND ngày 24/6/2016. Qua đó đã tác động thu hồi 22.599 m2/17 hộ dân và tham mưu UBND huyện giao UBND xã An Hải đưa vào danh sách quỹ đất công ích của xã để quản lý và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền giao đất công ích đợt 2 cho xã quản lý theo quy định.
                               (Trích báo cáo số 42/BC-TTT ngày 13/5/2016 của Thanh tra tỉnh)
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)