Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014 
 
 
    Toàn ngành tiến hành 189/296 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 64% chỉ tiêu kế hoạch, bằng cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 09/12 cuộc, đạt 75%; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 16/39 cuộc, đạt 41%; Thanh tra sở, ngành tiến hành 164/245 cuộc, đạt 67%. Đến nay, đã kết thúc 162 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 06 tỷ 345 triệu đồng, 53.000m2 đất các loại (đã thu 05 tỷ 034 triệu đồng, đạt trên 79,3%. Số còn lại 01 tỷ 311 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 04 tập thể, 09 cá nhân.
( Trích Báo cáo số 84/BC-TTT ngày 12/6/2014 của Thanh tra tỉnh)
 I. CÔNG TÁC THANH TRA
 1. Thanh tra hành chính
 Toàn ngành tiến hành 34/48 cuộc thanh, kiểm tra, đạt tỉ lệ 71% chỉ tiêu kế hoạch giao. Nội dung thanh, kiểm tra tập trung trên các lĩnh vực: Việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, tài sản công, hoạt động liên kết đào tạo, việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản,... Đến nay, đã kết thúc ban hành kết luận 16 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 03 tỷ 508 triệu đồng, 53.000m2 đất các loại (đã thu 01 tỷ 344 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 04 tập thể, 09 cá nhân. Ngoài ra, toàn ngành đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra (Thanh tra tỉnh tiến hành 02 cuộc, 07 đơn vị). Qua kiểm tra, đôn đốc đã tác động thu nộp ngân sách 853 triệu đồng. Cụ thể:
 - Thanh tra tỉnh tiến hành 07/09 cuộc, đạt 77% chỉ tiêu kế hoạch. Nội dung thanh tra trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, tài sản công, hoạt động liên kết đào tạo, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản. Đến nay, đã kết thúc 04 cuộc, ban hành 02 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm kiến nghị thu ngân sách nhà nước 02 tỷ 896 triệu đồng (đã thu 1 tỷ 158 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 02 cá nhân.
- Thanh tra các Sở, huyện, thành phố tiến hành 27/39 cuộc, đạt 69% chỉ tiêu kế hoạch. Nội dung thanh tra chủ yếu về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các nguồn thu khác... Đến nay, kết thúc ban hành 14 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 612 triệu đồng, 53.000m2 đất các loại, kiến nghị xử lý hành chính 04 tập thể, 07 cá nhân.
 * Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực
 a) Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng
 Toàn ngành tiến hành 03 cuộc (Thanh tra tỉnh tiến hành 02 cuộc, Thanh tra Sở Nông nghiệp – PTNT 01 cuộc). Đến nay đã kết thúc ban hành kết luận 02 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 01 tỷ 192 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 04 cá nhân. Điển hình:
Giám đốc Sở nông nghiệp – Phát triển nông thôn kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng tại Vườn Quốc gia Núi Chúa. Qua thanh tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều sai sót như: Chủ đầu tư đã thanh toán cho các nhà thầu: Thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, thiết kế, chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng và chi phí giải phóng mặt bằng vượt 189.080.851đồng so với giá trị quyết toán công trình hoàn thành được UBND tỉnh phê duyệt; Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công - Công ty TNHH Việt Hoàng thiếu kiểm tra, giám sát, để đơn vị thi công - Công ty TNHH Phi Mã và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Cơ khí Ngọc Sỹ đề nghị nghiệm thu thanh toán sai quy định với số tiền 104.913.044 đồng. Qua đó, đã yêu cầu Giám đốc Vườn có trách nhiệm thu hồi số tiền thanh toán vượt so với quyết toán được phê duyệt đối với công trình Phân Khu Hành Chính Vườn Quốc gia số tiền 189.080.851 đồng, nộp khắc phục vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, có trách nhiệm thu hồi Công ty TNHH Phi Mã và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Cơ khí Ngọc Sỹ số tiền 104.913.044 đồng để khắc phục nộp vào ngân sách theo quy định.
 b) Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách
 Toàn ngành tiến hành 25 cuộc (Thanh tra tỉnh 03 cuộc, Thanh tra huyện, thành phố 09 cuộc, Thanh tra Sở ngành 13 cuộc). Đến nay đã kết thúc ban hành kết luận 11 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 02 tỷ 316 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 03 tập thể. Điển hình:
Giám đốc Sở Tài chính kết luận thanh tra hình quản lý tài chính, sử dụng các nguồn thu tại: Trung tâm Y tế huyện Bác Ái; Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ninh Sơn; UBND thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn; Trung tâm GDTX, dạy nghề, hướng nghiệp Ninh Phước tỉnh Ninh thuận. Qua kiểm tra, các đơn vị còn các tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính, sử dụng các nguồn thu, cụ thể như: sử dụng sai nguồn hỗ trợ học bổng cho học sinh dân tộc; sử dụng hóa đơn để thanh toán không đúng quy định;chưa trích nguồn thu viện phí để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; chưa trích nộp thuế thu nhập từ hoạt động dịch vụ, .. Qua đó đã chỉ đạo giảm trừ quyết toán và thu hồi nộp ngân sách 230 triệu đồng.
 c) Quản lý và sử dụng đất đai
 Toàn ngành tiến hành 06 cuộc (Thanh tra tỉnh tiến hành 02 cuộc, Thanh tra Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và Thuận Nam tiến hành 04 cuộc). Đến nay đã kết thúc ban hành kết luận 02 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi  53.000m2 đất các loại. Trong đó, giao đất cấp đất sai đối tượng 26.000m2, cấp giấy chứng nhận QSD đất sai 38 hồ sơ, sử dụng đất sai mục đích 27.000m2, kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 05 cá nhân. Điển hình:
Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước kết luận thanh tra tại UBND xã An Hải: Công tác quản lý, sử dụng đất công ích chưa chặt chẽ, còn buông lõng dẫn đến việc cấp GCNQSDĐ sau thời điểm năm 2003 là 17 trường hợp với diện tích 26.000m2; Việc xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 là 313 trường hợp với diện tích khoảng 26.949 m2; để cho 04 hộ dân lấn chiếm lòng mương nước với diện tích 69m2; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp có một số vụ việc không ban hành Thông báo giải quyết, việc lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp còn thất lạc; Việc quản lý hồ sơ địa chính không kịp thời cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính đối với tất cả các trường hợp biến động về sử dụng đất. Qua đó đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý theo quy định đối với tập thể UBND xã, lãnh đạo UBND xã, cán bộ địa chính xã, để xảy ra sai phạm trên và khắc phục thực hiện các sai phạm qua thanh tra.
 2. Thanh tra chuyên ngành
 Thanh tra các Sở, ngành đã tiến hành và kết thúc 143/205 cuộc, đạt tỉ lệ 70% chỉ tiêu kế hoạch giao. Qua thanh, kiểm tra đối với 3.524 đơn vị, tố chức, cá nhân trên các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ thực vật, xây dựng công trình, quản lý, sử dụng vật liệu nổ, hành lang an toàn đường bộ, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, in ấn xuất bản, văn hoá phẩm,… đã phát hiện 1.590 đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 02 tỷ 837 triệu đồng. Cụ thể:
 - Thanh tra sở Giao thông Vận tải tiến hành 30 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và giữ gìn trật tự giao thông đô thị, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh đối với 1.156 tổ chức, cá nhân đã phát hiện sai phạm, ra quyết định xử phạt vi pham hành chính 1.251 trường hợp, thu nộp ngân sách 01 tỷ 509 triệu đồng.
- Thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 19 cuộc thanh và 76 cuộc kiểm tra độc lập trên các lĩnh vực giống thuỷ sản, bảo vệ thực vật, thú y và hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đối với 1.671 tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 225 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 449 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Công thương tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên lĩnh vực tư vất thiết kế điện và hoạt động sản xuất rượu vang nho; phối hợp thực hiện trên lĩnh vực quản lý thị trường đối với 344 tổ chức, đơn vị, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra phát hiện sai phạm, xử phạt hành chính 86 trường hợp, thu nộp ngân sách với số tiền 436 triệu đồng. 
 - Thanh tra sở Tài nguyên - Môi trường tiến hành 11 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý đất đai đối với 17 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 12 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 318 triệu đồng. 
 - Thanh tra sở Xây dựng tiến hành 26 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 51 công trình, dự án đầu tư xây dựng. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, xử phạt hành chính 06 trường hợp, thu nộp ngân sách với tổng số tiền 102 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị các chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật xây dựng; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị.
- Thanh tra sở Nội vụ tiến hành 04 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác nội vụ tại 29 đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh các đơn vị trong việc thực hiện quy định pháp luật. Đồng thời, kiến nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, thiếu sót.
 - Thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành 13 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, ... đối với 37 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm pháp luật lao động, xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 08 triệu đồng. 
 - Thanh tra sở Y tế tiến hành 02 cuộc và phối hợp với huyện, xã phường tiến hành 144 đoàn kiểm tra lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 4.659 tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 12 trường hợp sai phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt thu nộp ngân sách với tổng số tiền 08 triệu đồng; nhắc nhở 866 trường hợp vi phạm do chưa đảm bảo vệ sinh trong và ngoài khu vực chế biến.
 - Thanh tra sở Khoa học - Công nghệ tiến hành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành trên lĩnh vực đo lường chất lượng khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng, dầu và đo lường hàng hoá đóng gói sẳn đối với 38 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 02 trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt với số tiền 07 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tiến hành 04 cuộc thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, tần số vô tuyến điện, viễn thông,…  đối với 28 tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 06 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Văn hóa Thể thao - Du lịch tiến hành 17 cuộc thanh, kiểm tra  trên các lĩnh vực lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh karaoke, quảng cáo và kinh doanh băng đĩa nhạc đối với 32 đơn vị, tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra các cơ sở chấp hành đúng quy định pháp luật.
 - Thanh tra sở Giáo dục – Đào tạo tiến hành 07 cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với 55 đơn vị, cá nhân. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót của các đơn vị, cá nhân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.
 - Thanh tra sở Tư pháp tiến hành 04 cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực bán đấu giá tài sản, chứng thực và hộ tịch đối với 04 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và có 06 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý của các đơn vị.
 - Thanh tra Sở Tài chính tiến hành 01 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực quản lý giá sữa; giá cước vận tải tại 11 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra các đơn vị chấp hành tốt các quy định.
 - Thanh tra sở Kế hoạch Đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm chưa triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành, tập trung cán bộ, công chức tham gia cùng  các ngành tiến hành 03 đoàn thanh liên ngành về hoạt động khai thác Ti Tan; diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ ngồn vốn NSNN; quản lý sử dụng đất đai tại xã Phước Dinh.
 - Thanh tra Ban Dân tộc tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên đề thực hiện chương trình 134, 135 tại 01 đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và kiến nghị chấn chỉnh đơn vị trong việc thực hiện Chương trình.