Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra Kinh tế - xã hội tháng 5/2016 
 
 
Tháng 5/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 17 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 12 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, hoạt động Văn phòng Luật sư, giao thông – vận tải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định đo lường chất lượng hành hóa đóng gói sẵn; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Đến nay, đã kết thúc 15 cuộc, gồm: 02 cuộc thanh tra hành chính (tháng trước chuyển sang), 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 12 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 70 triệu đồng, thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 730,3 m2, kiến nghị xử lý hành chính 02 cá nhân; hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 314 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 180 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách 186 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra: Trong tháng,  thực hiện văn bản số 792/UBND-NC ngày 13/4/2016 của UBND huyện, Thanh tra huyện Ninh Phước đã kiểm tra, rà soát lại 17 trường hợp có Quyết định thu hồi GCNQSDĐ theo Kết luận số 1059/KL-UBND ngày 24/6/2016. Qua đó đã tác động thu hồi 22.599 m2/17 hộ dân và tham mưu UBND huyện giao UBND xã An Hải đưa vào danh sách quỹ đất công ích của xã để quản lý và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền giao đất công ích đợt 2 cho xã quản lý theo quy định.
                               (Trích báo cáo số 42/BC-TTT ngày 13/5/2016 của Thanh tra tỉnh)