Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Thanh tra Chính phủ họp giao ban tháng 5/2017 
08/06/2017 
 

         Ngày 07/6, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.


Theo báo cáo kết quả công tác tháng 5, về công tác thanh tra, Tổng Thanh tra đã ban hành 04 kết luận thanh tra; 01quyết định thanh tra; 02 quyết định kiểm tra. 

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.324 lượt công dân đến trình bày 385 vụ việc, trong đó khiếu nại 240 việc, tố cáo 66 việc, kiến nghị và phản ánh 79 việc; số lượng đơn thư phải xử lý là 1.545 đơn, đã xử lý 836 đơn, hiện còn 709 đơn đang xử lý.

Công tác PCTN, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN nhất là thực hiện Luật PCTN và sửa đổi toàn diện Luật PCTN; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, Fax, tin nhắn và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ.v.v.

Nhìn chung, các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được duyệt, tập trung hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra; công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra tập trung vào báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; các mặt công tác khác được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những công việc đã làm được, một số việc còn chậm so với yêu cầu, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; một số đơn vị chưa quyết liệt, quan tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC đã có sự phối hợp tốt giữa TTCP, các cơ quan Trung ương với các địa phương nên số lượng đơn thư, số lượng công dân, số đoàn đông người về các cơ quan Trung ương giảm nhiều; công tác xây dựng pháp luật, trong đó có sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, Luật PCTN được triển khai tích cực. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh một số tồn tại cần khắc phục ngay như việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao còn chậm; tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu; quản lý nhà nước về các lĩnh vực còn xem nhẹ…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đề nghị các Cục, vụ đơn vị có thể xem xét, đề nghị giảm bớt một số cuộc thanh tra trong kế hoạch; tập trung hoàn thành những kết luận thanh tra, những vụ việc Chính phủ giao còn đang bị chậm; tăng cường công tác quản lý nhà nước; rà soát, tổng hợp các quy chế phối hợp giữa TTCP với các cơ quan khác; tập trung bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan TTCP; tăng cường công tác quản lý cán bộ.

Về thi tuyển Thanh tra viên chính, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho rằng, phải có sự thống nhất với Bộ Nội vụ; tiêu chuẩn thi phải đúng quy định. Tổng Thanh tra yêu cầu, trong thời gian tới, cần nâng cao vấn đề chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng báo cáo; bảo mật thông tin. Đặc biệt, chú ý định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, nghiên cứu định hướng của bộ, ngành để tránh chồng chéo; chuẩn bị tham mưu thực hiện đoàn công tác PCTN./.
              (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)