Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Đánh giá công tác PCTN năm 2020  (13/09/2021)
3994-cvub_signed.pdf
3800-CVVP_signed.pdf
3008 Kh-UBND_signed.pdf
104-BCUB_signed.pdf
5238 Kh-ubnd_signed.pdf
1039 CVUB_signed.pdf
286_signed.pdf
19 Ke hoach PCTN - 2020_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
14-kh(04.03.2020_14h39p05)_signed.pdf
390-cv038944(16.06.2021_13h46p25)_signed.pdf
135-ttr.pdf
178-bc(26.11.2020_15h11p48)_signed.pdf
166-bc.pdf
19- Ke hoach PCTN - 2020.pdf
04-kl tttn-ninh hai(11.09.2020_16h41p04)_signed.pdf
01-bc(13.01.2021_07h37p44)_signed.pdf
363-QD Du toan ISO)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
363-QD giao du toan ISO_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
16-ttr(27.03.2020_13h41p15)_signed.pdf
02-kl TTTN TB.pdf
62-bc(20.05.2020_16h24p07)_signed.pdf
1034-TB xet duyet quyet toan_signed.pdf
107-bc.pdf
T3-bb niem yet.pdf
58-qd(16.07.2020_15h41p08)_signed.pdf
07-qd(20.01.2020_15h43p21)_signed.pdf
503-cv(24.09.2020_10h43p33)_signed.pdf
616-cv(12.11.2020_15h14p52)_signed.pdf
115-qd tai san cong(17.08.2021_09h48p58)_signed.pdf
06-18-12 KL thanh tra trách nhiệm NP (21.12.2020_16h12p18)_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
267-cv(26.05.2020_15h08p15)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf
cong ty thuy loi KLUB990_signed.pdf
119-Thong-bao-ket-qua-tham-dinh-CCHC-nam-2020_converted(08.07.2021_08h06p07)_signed.pdf
Phu luc 5(08.07.2021_10h22p44)_signed.pdf
QD-cong-bo-TTHC-gop-3-cap-PCTN_converted(02.04.2021_07h47p18)_signed.pdf
29-tb nang bac luong.pdf
quy tac ung xu CBTT.pdf
40-qd(23.04.2020_15h41p18)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
31-tb(23.12.2020_14h48p07)_signed.pdf
1656-QD cong bo danh muc KN_signed.pdf
582-cv(23.08.2021_14h31p50)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf
Kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng  (14/01/2021)
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã pháp điển xong đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ.
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)