Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012 
05/12/2012 
 
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013

UBND TỈNH NINH THUẬN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
THANH TRA TỈNH                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :  158 /BC-TTT                                                    Ninh Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2012

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2013 của ngành Thanh tra

 Thực hiện chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM  2012
 A. TỔNG HỢP KẾT QUẢ
 I. CÔNG TÁC THANH TRA
 Toàn ngành tiến hành 361 cuộc (65 cuộc TTHC, 248 cuộc TTCN, 48 cuộc thanh tra trách nhiệm)/304 cuộc, đạt 119% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 09 cuộc, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. (Thanh tra tỉnh tiến hành 18/12 cuộc, đạt 150%; Thanh tra các sở tiến hành 288/238 cuộc, đạt 121%; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 55/54 cuộc, đạt 102%). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 8,392 tỷ đồng, 629 ha đất các loại (đã thu 4,816 tỷ đồng, 254,4 ha đất, gồm: Thu ngân sách nhà nước 1,392 tỷ đồng, thu xử phạt vi phạm hành chính 3,339 tỷ đồng, chuyển CQĐT xử lý 254 ha đất, 84,7 triệu đồng. Còn lại 3,576 tỷ đồng, 374,6 ha đất vừa kết luận xong chờ thu hồi). Qua đó, kiến nghị xử lý chuyển sang CQĐT là 05 vụ, 25 người (Thanh tra tỉnh 01 vụ, 11 người, Thanh tra thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 01 vụ, 01 người, Thanh tra huyện Ninh Sơn 01 vụ, 11 người, Thanh tra huyện Bác Ái 01 vụ, 01 người, Thanh tra sở Văn hóa TTDL 01 vụ, 01 người). Xử lý hành chính 14 tập thể, 78 cá nhân, có trên 372 kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót của các đơn vị.
 II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 1. Công tác quản lý nhà nước:
Trong năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, báo cáo cho Chính phủ và Thanh tra Chính phủ 43 văn bản đúng thời gian quy định (31 văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, 12 báo cáo chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo). Điển hình như: Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai (2004 - 2011); Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo kết quả rà soát các vụ việc phức tạp, đông người theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Kết quả rà soát tổng cộng 30 vụ. Trong đó, có 02 vụ UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết; 06 vụ đã giải quyết đúng pháp luật, tiếp tục vận động, thuyết phục người khiếu nại chấp hành quyết định giải quyết, chấm dứt khiếu nại; 22 vụ đã và đang giải quyết, tiếp tục theo dõi việc giải quyết, dự kiến đến 31/12/2012 cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên.
 Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, có trên 137 người từ lãnh đạo UBND huyện, Giám đốc các sở, ngành trở lên. Đồng thời, có trên 20 UBND cấp xã tập trung nhiều về công tác đền bù, giải toả tham dự. Qua hội nghị đã đánh giá những mặt làm được, những hạn chế. Đồng thời, thống nhất một số giải pháp thiết thực và có hiệu quả để thực hiện thời gian tới, nhất là tăng cường tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại công dân thường xuyên và đối thoại ngay từ cơ sở, ngay từ khi thiết lập phương án đền bù, giải tỏa và tái định cư.
 2. Công tác tiếp dân:
Năm 2012, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp xử lý có hiệu quả các trường hợp khiếu nại đông người, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.149 lượt người, giảm 197 lượt người, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước. Có 13 lượt đoàn đông người, gồm 233 lượt người, tăng 08 lượt đoàn, 119 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, phòng Tiếp Công dân tỉnh tiếp 572 lượt người, giảm 59 lượt người, có 12 lượt đoàn đông người, gồm 220 lượt người; các sở, ngành tiếp 184 lượt, tăng 79 lượt; huyện, thành phố tiếp 516 lượt, giảm 475 lượt; các xã, phường, thị trấn tiếp 877 lượt, tăng 258 lượt người. Đối với 13 lượt đoàn đông người, chủ yếu là 03 vụ việc phát sinh từ những năm trước như: Việc làm nhiễm mặn của Công ty Hạ Long, việc đề nghị hỗ trợ lãi suất ngân hàng do bồi thường chậm và 11 hộ dân xã Phước Nam đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm nghiên cứu cây chịu hạn.
 3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Trong năm, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo (viết tắt KN, TC) thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 1.106 đơn (1.054 KN, 52 TC), giảm 207 đơn bằng 84% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đã giải quyết 1.064 đơn (1.015 KN, 49 TC)/1.106 đơn, đạt 96,2%. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 212 đơn (204KN, 08TC)/217 đơn, đạt tỉ lệ 98% (Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 144 đơn (136KN, 08TC)/144 đơn, đạt 100%; Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường tham mưu giải quyết 68/73 đơn KN, đạt 93%); Giám đốc các sở, ngành giải quyết 35 đơn (30KN, 05TC)/38 đơn, đạt 92%; Chủ tịch UBND huyện, thành phố giải quyết 390 đơn (374KN, 16TC)/406 đơn, đạt 96%; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giải quyết 427 đơn (407KN, 20TC)/445 đơn, đạt 96%. Đơn tồn chuyển sang kỳ sau 42 đơn (39KN, 03TC). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu về cho Nhà nước 80.689m2 đất nông nghiệp; kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 04 tỷ 289 triệu đồng, 38 lô đất ở, 108.509m2 đất các loại, minh oan 04 trường hợp, xử lý hành chính 03 trường hợp.
III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2011 – 2016) Kế hoạch số 3552/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghi quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Năm 2012, toàn ngành đã tham mưu tổ chức 130 lớp tập huấn và hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN cho 6.516 lượt người tham dự; Thanh tra tỉnh tiếp nhận, cấp phát nhiều đầu sách về PCTN do Thanh tra Chính phủ cấp để tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất về cơ chế phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xác minh và tổng hợp báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả, năm 2011 có 2.089/2.089 người kê khai, đạt 100%. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 văn bản báo cáo về công tác PCTN gửi Thanh tra Chính phủ đúng quy định.
Toàn ngành tiến hành 48/47 cuộc, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch giao về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật PCTN tại 81 đơn vị Trong đó, Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN tiến hành 05/04 cuộc, đạt 125% so chỉ tiêu kế hoạch, tại 09 đơn vị). Qua thanh tra đã kịp thời phát huy những kết quả đạt được và kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở (Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ); quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức (Quyết định số 03/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ); cán bộ, công chức Thanh tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra (Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính phủ). Kết quả đến nay không có trường hợp nào vi phạm.
Ngoài ra, qua hoạt động của cơ quan thanh tra đã phát hiện 02 vụ, 02 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, Thanh tra sở Y tế 01 vụ, 01 người chiếm dụng công quỹ 233,3 triệu đồng đã xử lý thu hồi 233,3 triệu đồng, kiểm điểm 01 tập thể, 07 cá nhân; Thanh tra huyện Bác Ái kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý 01 vụ, 01 người chiếm đoạt tiền chế độ, chính sách 84,7 triệu đồng.
 IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
 Trong năm, đã thực hiện tốt việc tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển. Đến nay, toàn ngành có 24 đơn vị gồm: Thanh tra tỉnh, 16 thanh tra sở, ngành và 07 thanh tra huyện, thành phố với 168 người (27 người làm công tác hành chính tổng hợp; 141 người làm chuyên môn nghiệp vụ). Về trình độ đại học 137/141 người, đạt 97%; cao học 06/141, đạt 4,2% (Thanh tra tỉnh, trình độ đại học 27/28 người, đạt 96,4%, cao học 01/28 người, đạt 3,6%; đang học cao học 04/28, chiếm tỉ lệ 14,3%). Bổ nhiệm ngạch thanh tra 92/141 người, chiếm tỉ lệ 65%, gồm: Thanh tra viên cao cấp 01 người, thanh tra viên chính 15 người, thanh tra viên 76 người. Với sự nỗ lực toàn ngành công tác xây dựng lực lượng thanh tra từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 V. NHẬN XÉT CHUNG
Năm 2012, Thanh tra tỉnh và toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch, đột xuất được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách pháp luật; công tác PCTN được chủ động, có hiệu quả; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết KNTC được tăng cường, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và Luật Thanh tra năm 2010.
 B. KẾT QUẢ CỤ THỂ
 I. CÔNG TÁC THANH TRA
 1. Thanh tra hành chính:
 Toàn ngành tiến hành 65/55 cuộc, đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch giao. Nội dung thanh tra tập trung trên các lĩnh vực: việc chấp hành quy định pháp luật về thu hồi, bồi thường tại các Dự án xây dựng giao thông, quản lý, sử dụng đất đai, công tác quản lý trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề và xúc tiến đưa người đi xuất khẩu lao động qua nước ngoài; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản; thanh tra chuyên đề diện rộng Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012... Đến nay, đã kết thúc 46 cuộc, đang tiến hành 19 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 5,053 tỷ đồng, 629 ha đất các loại (đã thu 1,477 tỷ đồng, 254,4 ha đất, gồm: Thu ngân sách nhà nước 1,296 tỷ đồng, điều chỉnh quyết toán 95,3 triệu đồng, chuyển CQĐT xử lý 254 ha đất, 84,7 triệu đồng. Còn lại 3,576 tỷ đồng, 374,6 ha đất vừa kết luận xong chờ thu hồi); kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 78 cá nhân và có 172 kiến nghị chấn chỉnh. Cụ thể:  
 - Thanh tra tỉnh tiến hành 13/08 cuộc, đạt 162,5% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đến nay, đã kết thúc 10 cuộc, đang tiến hành 03 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 3,658 tỷ đồng, 515 ha đất (đã thu 668 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 09 tập thể, 45 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 01 vụ, 11 người với 179,7 ha đất: Vụ quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Bác Ái và có 30 kiến nghị chấn chỉnh. 
 - Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phồ tiến hành 52/47 cuộc, đạt 111% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đến nay, đã kết thúc 40 cuộc, đang tiến hành 12 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 1,395 tỷ đồng, 114 ha đất, (đã thu 630 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 95,3 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 33 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ, 13 người (Thanh tra thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 01 vụ, 01 người, 111,5m2 đất ở: Vụ cấp giấy chứng nhận QSD Đất có liên quan đến chủ sử dụng bà Đặng Thị Vân, phường Tấn Tài; Thanh tra huyện Ninh Sơn 01 vụ, 11 người, 74,69 ha đất: Vụ san ủi, lấn chiếm đất rừng trái phép tại xã Mỹ Sơn; Thanh tra huyện Bác Ái 01 vụ, 01 người, 84,7 triệu đồng: Vụ giả mạo chữ ký chiếm đoạt tiền chế độ của các đối tượng hưởng chính sách xã hội cộng đồng trên địa bàn xã Phước Đại) và có 142 kiến nghị chấn chỉnh.  
 * Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực
a) Thanh tra chuyên đề về Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012:
Thực hiện văn bản số 135/TTCP-V.III ngày 18/01/2012 của Thanh tra Chính phủ; văn bản số 348/UBND-NC ngày 01/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thanh tra chuyên đề diện rộng Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, toàn ngành đã tiến hành 08 cuộc (Thanh tra tỉnh: 04 cuộc, thanh tra các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái và thanh tra thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiến hành 04 cuộc). Qua thanh tra 86/109 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 334,913 tỷ đồng đã phát hiện sai phạm về kinh tế 1,031 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách 943,2 triệu đồng, giảm trừ giá trị thanh toán của nhà thầu cung cấp thiết bị 87,8 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 08 tập thể, 11 cá nhân và có 35 kiến nghị chấn chỉnh. Nội dung sai phạm chủ yếu là: Lập thiết kế - dự toán trùng định mức: 875 triệu đồng; áp dụng định mức vật liệu tiêu hao cơn hơn so với quy định của nhà nước: 60 triệu đồng; vi phạm các quy định về ký kết hợp đồng cung cấp trang thiết bị: 87,8 triệu đồng… 
b) Trong lĩnh quản lý, sử dụng đất đai:
Năm 2012, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện Ninh Phước, Ninh Sơn đã tiến hành 11 cuộc thanh tra lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 629 ha đất, tập trung chủ yếu ở các nội dung như: Chuyển nhượng, cho thuê đất không đúng quy định: 328,86 ha; đất lấn chiếm: 195 ha; sử dụng đất không đúng mục đích: 20,32 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định: 0,83 ha; giao đất, cấp đất sai đối tượng: 116 ha; bỏ hoang hóa, chiếm dụng: 118 ha; đất sai khác là 84,8 ha. Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý 03 vụ, 23 người với 389 ha đất và có 27 kiến nghị chấn chỉnh. Sai phạm về tài chính liên quan đến đất đai đã kiến nghị thu hồi 254 triệu đồng, tập trung chủ yếu là: Xác nhận sai danh sách, diện tích đất san ủi; đấu thầu ruộng dự phòng không đúng quy định. Điển hình:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Bác Ái. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác chuyển nhượng, cho thuê đất, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, giao đất, cấp đất sai đối tượng với tổng diện tích là 515 ha. Qua đó, chỉ đạo các cấp, các ngành kiên quyết thu hồi đối với những trường hợp cho thuê đất không đúng quy định pháp luật để giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định; đối với các hộ dân cho thuê đất, chuyển nhượng đất trong dự án trái pháp luật thì cương quyết thu hồi theo quy định. Đối với dự án khai hoang, tái định canh xã Phước Thắng cần rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng chưa hoàn thiện, nhân dân không sử dụng được có biện pháp khắc phục; giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; giao Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.
c) Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách:
Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở (Tài chính, Y tế, Giáo dục đào tạo, Văn hoá thể thao du lịch) và thanh tra các huyện (Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc và Bác Ái) đã tiến hành 46 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 03 tỷ 744 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở các nội dung như: Trích lập nguồn cải cách tiền lương chưa đúng, chi sai chế độ quy định, sử dụng không đúng nguồn, trích nộp thuế chưa đúng quy định. Kiến nghị thu hồi ngân sách 3,652 tỷ đồng (đã thu hồi 630 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 7,5 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 26 cá nhân và có 100 kiến nghị chấn chỉnh. Điển hình:
 - Giám đốc Sở Tài chính Ninh Thuận kết luận thanh tra tình hình quản lý thu, chi ngân sách năm 2010, trên địa bàn huyện Ninh Hải. Qua thanh, kiểm tra tại 13 đơn vị, gồm: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Giáo dục – Đào tạo, phòng Kinh tế và hạ tầng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Văn hoá thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thi trấn như: Khánh Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải, Nhơn Hải, đã phát hiện 07 đơn vị có sai phạm kiến nghị UBND huyện Ninh Hải thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 198,3 triệu đồng và có trên 13 kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót của các đơn vị.
- Chủ tịch UBND huyện Bác Ái kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, Nghị định số 52/2011/NĐ-CP của Chính phủ tại UBND xã Phước Đại. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, UBND xã Phước Đại dẫn đến để cho cán bộ xã (bà Võ Thị Lan) lợi dụng lập danh sách khống, giả mạo chữ ký… trục lợi cá nhân số tiền 89 triệu đồng. Qua đó, đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND xã; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổng hợp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện; thu nộp ngân sách số tiền 4,3 triệu đồng của bà Võ Thị Lan nộp lại. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra xử lý đối với bà Lan cùng với số tiền 84,7 triệu đồng chiếm đoạt của các đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng trên địa bàn xã Phước Đại.
2. Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
Năm 2012, Toàn ngành tiến hành và kết thúc 48/47 cuộc, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch giao về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 81 đơn vị. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 05/04 cuộc, tại 09 đơn vị gồm: UBND Tp Phan Rang – Tháp Chàm, UBND huyện Ninh Phước, huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Sở Y tế; Thanh tra các sở, ngành tiến hành 14 cuộc, tại 26 đơn vị; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 29 cuộc, tại 46 đơn vị.
Qua thanh tra, đã kịp thời phát huy những kết quả đạt được của một số đơn vị như: Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND huyện Ninh Hải trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra hằng năm đúng trình tự, thời gian quy định; công tác chỉ đạo xử lý, thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định sau thanh tra; việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
Bên cạnh đó, cũng đã có 120 kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót, tập trung chủ yếu ở các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra chưa đầy đủ các văn bản Luật Thanh tra 2010, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn; hình thức tuyên truyền hầu như lồng ghép các cuộc sinh hoạt đơn vị, có một số trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm đến công tác này; một số đơn vị lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo đơn vị chưa đảm bảo đúng quy định; công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị chưa triệt để, còn sót một số đối tương phải kê khai theo pháp luật; có trường hợp chưa thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ; chưa xây dựng, ban hành Danh mục chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; có một số báo cáo về thanh tra, PCTN, KNTC chưa đảm bảo, còn chậm so với quy định về thời gian, còn phải đôn đốc nhiều lần...   
 3. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
 Thanh tra các sở, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch, đột xuất được triển khai đầy đủ, kịp thời. Năm 2012, tiến hành 248/202 cuộc, đạt 123% chỉ tiêu kế hoạch giao. Đến nay đã kết thúc 218 cuộc, đang tiến hành 30 cuộc. Qua thanh kiểm tra đối với 10.913 đơn vị, tố chức, cá nhân trên các lĩnh vực như: bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ thực vật, xây dựng công trình, quản lý, sử dụng vật liệu nổ, hành lang an toàn đường bộ, hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, in ấn xuất bản, văn hoá phẩm,…thanh tra chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức… đã phát hiện 2.522 đơn vị, tố chức, cá nhân có sai phạm đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 3,026 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, 01 người (vụ kinh doanh Karaoke liên quan đến hoạt động mại dâm – Thanh tra sở Văn hoá Thể thao Du lịch). Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 247 trường hợp, tạm đình chỉ 131 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tịch thu tiêu huỷ hàng hoá không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng trị giá 7,9 triệu đồng; bán đấu giá tài sản tịch thu 1.219 block đá granite nộp ngân sách nhà nước 312,7 triệu đồng. Cụ thể:
 - Thanh tra sở Giao thông Vận tải tiến hành 62 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạn tầng giao thông; bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và giữ gìn trật tự giao thông đô thị, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh đối với 2.032 tổ chức, cá nhân đã phát hiện sai phạm, ra quyết định xử phạt vi pham hành chính 2.032 trường hợp với tổng số tiền 1,488 tỷ đồng, tướt quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 247 trường hợp.
- Thanh tra sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành 36 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực giống thuỷ sản, bảo vệ thực vật, thú y và hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đối với 986 tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 357 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành với tổng số tiền 643,5 triệu đồng và nhắc nhở buộc khắc phục các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm.
 - Thanh tra sở Tài nguyên - Môi trường tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và quản lý đất đai đối với 32 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 04 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt và tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính và bán đấu giá tài sản tịch thu (đá granit) nộp ngân sách với tổng số tiền 607 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Tài chính tiến hành 07 cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý giá, kinh doanh ga và thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính và các nguồn thu khác tại 16 đơn vị, tổ chức. Qua thanh tra đã phát hiện 04 đơn vị sai phạm và kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 491 triệu đồng (đã thu 235 triệu đồng); kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 02 cá nhân.
 - Thanh tra sở Công thương tiến hành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 483 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực chiếc nạp khí dầu mỏ hoá lỏng, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua thanh tra, kiểm tra kiểm soát thị trường đã phát hiện 92 trường hợp vi phạm, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính thu nộp ngân sách 477,5 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Y tế tiến hành 11 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính, 06 cuộc thanh tra chuyên ngành, 03 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 237,5 triệu đồng (đã thu 234,5 triệu đồng) kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 07 cá nhân.
Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 6.925 tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân. Qua thanh tra phát hiện 14 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 69,5 triệu đồng, tịch thu tiêu huỷ hàng hoá không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng trị giá 7,9 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Giáo dục – Đào tạo tiến hành 26 cuộc (05 cuộc thanh hành chính, 21 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 77,2 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 người (Nguyên là Kế toán, thủ quyền trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
Hoạt động thanh tra chuyên ngành về quản lý giáo dục đối với 214 đơn vị. phát hiện 07 trường hợp có thiếu sót, sai phạm đã kiến nghị chấn chỉnh khắc phục góp phần đưa công tác dạy và học đi vào nề nếp, đúng quy định, quy chế.
 - Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tiến hành 10 cuộc thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực Internet, bưu chính, chuyển phát, tần số vô tuyến điện  đối với 41 tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 36 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiến hành 27 cuộc thanh, kiểm tra  trên các lĩnh vực lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh karaoke, quảng cáo và kinh doanh băng đĩa nhạc đối với 42 đơn vị, tổ chức, cá nhân. Qua thanh, kiểm tra phát hiện 02 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, 01 người (vụ kinh doanh Karaoke liên quan đến hoạt động mại dâm).
 - Thanh tra sở Khoa học Công nghệ tiến hành 05 cuộc thanh tra chuyên ngành trên lĩnh vực an toàn bức xạ, đo lường chất lượng khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng, dầu và đo lường hàng hoá đóng gói sẳn đối với 67 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 04 trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 08 triệu đồng.
 - Thanh tra sở Nội vụ tiến hành 03 cuộc thanh tra chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại 17 đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh các đơn vị trong việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức như: Việc thông báo tuyển dụng của các đơn vị đưa ra các điều kiện, tiêu chí xét tuyển không phù hợp quy định pháp luật; việc tiếp nhận hồ sơ tham gia dự tuyển không phù hợp (thiếu văn bằng, chứng chỉ vẫn được tiếp nhận; việc bố trí việc làm chưa phù hợp với bằng cấp chuyên môn được đào tạo; thực hiện kỷ luật viên chức chưa đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, kiến nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, thiếu sót nêu trên.
 - Thanh tra sở Kế hoạch Đầu tư tiến hành 07 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 37 đơn vị, tổ chức. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và có 25 kiến nghị chấn chỉnh như: Không công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Điều lệ doanh nghiệp chưa sửa đổi bổ sung đúng theo quy định của Luật Doang nghiệp; ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo cơ quan thẩm quyền…Qua đó, áp dụng biện pháp khắc phục 03 trường hợp; kiến nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 02 trường hợp; hướng dẫn lập thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 07 trường hợp; tạm dừng hoạt động kinh doanh 02 trường hợp; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành xử lý vi phạm về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và tiến độ thực hiện dự án chậm.
 - Thanh tra sở Tư pháp tiến hành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 13 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và có 21 kiến nghị chấn chỉnh về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch ở UBND các xã; xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo đối với Văn phòng Công chứng Lê Vi về hành vi không đăng báo số lần theo quy định về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề công chưc.
 - Thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành 21 cuộc thanh tra đối với 19 tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và kiến nghị chấn chỉnh các đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế như: Thu BHXH từ các đơn vị ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể còn thấp; công tác kiểm tra, rà soát số lao động phát sinh chưa kịp thời dẫn đến vi phạm quy định về trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, … Qua đó, kiến nghị BHXH tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu tổ chức khai thác tốt nguồn thu BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong tuyên truyền chế độ, chính sách trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi sức khoẻ; thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.
 - Thanh tra sở Xây dựng tiến hành 24 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với các dự án đầu tư. Qua thanh tra đã phát huy những ưu điểm đạt được và kịp thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những tồn tại thiếu sót trong việc tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình; trình tự lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu; thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu. Đồng thời, kiến nghị các chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật xây dựng; tổ chức lực lượng làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị.
 - Thanh tra Ban Dân tộc tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên đề thực hiện chương trình 135 giai đoạn II tại 02 đơn vị. Qua thanh tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và có 02 kiến nghị chấn chỉnh đơn vị trong việc thực hiện Dự án xây dựng cổng tường rào Trường tiểu học thôn Giá, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.
II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 1. Công tác quản lý nhà nước:
Trong năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, báo cáo cho Chính phủ và Thanh tra Chính phủ 43 văn bản đúng thời gian quy định (31 văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, 12 báo cáo chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo). Điển hình như: Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai (2004 - 2011); Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo kết quả rà soát các vụ việc phức tạp, đông người theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Kết quả rà soát tổng cộng 30 vụ. Trong đó, có 02 vụ UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết; 06 vụ đã giải quyết đúng pháp luật, tiếp tục vận động, thuyết phục người khiếu nại chấp hành quyết định giải quyết, chấm dứt khiếu nại; 22 vụ đã và đang giải quyết, tiếp tục theo dõi việc giải quyết, dự kiến đến 31/12/2012 cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên.
 Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, có trên 137 người từ lãnh đạo UBND huyện, Giám đốc các sở, ngành trở lên. Đồng thời, có trên 20 UBND cấp xã tập trung nhiều về công tác đền bù, giải toả tham dự. Qua hội nghị đã đánh giá những mặt làm được, những hạn chế. Đồng thời, thống nhất một số giải pháp thiết thực và có hiệu quả để thực hiện thời gian tới, nhất là tăng cường tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại công dân thường xuyên và đối thoại ngay từ cơ sở, ngay từ khi thiết lập phương án đền bù, giải tỏa và tái định cư.
 2. Công tác tiếp dân:
Năm 2012, các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp xử lý có hiệu quả các trường hợp khiếu nại đông người, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.149 lượt người, giảm 197 lượt người, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước. Có 13 lượt đoàn đông người, gồm 233 lượt người, tăng 08 lượt đoàn, 119 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, phòng Tiếp Công dân tỉnh tiếp 572 lượt người, giảm 59 lượt người, có 12 lượt đoàn đông người, gồm 220 lượt người; các sở, ngành tiếp 184 lượt, tăng 79 lượt; huyện, thành phố tiếp 516 lượt, giảm 475 lượt; các xã, phường, thị trấn tiếp 877 lượt, tăng 258 lượt người. Đối với 13 lượt đoàn đông người, chủ yếu là 03 vụ việc phát sinh từ những năm trước như: Việc làm nhiễm mặn của Công ty Hạ Long, việc đề nghị hỗ trợ lãi suất ngân hàng do bồi thường chậm và 11 hộ dân xã Phước Nam đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm nghiên cứu cây chịu hạn.
 3. Về xử lý đơn thư:
 Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 1.727 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua phân loại có 1.106 đơn (1.054 khiếu nại, 52 tố cáo) thuộc thẩm quyền. Cụ thể:
 - Thanh tra tỉnh 187 đơn tiếp nhận. Qua phân loại có 144 đơn (136 khiếu nại, 08 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh. Còn lại 43 đơn (40 khiếu nại, 03 tố cáo) không thuộc thẩm quyền, Thanh tra tỉnh đã làm văn bản chuyển cho các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết.
 - Thanh tra sở Tài nguyên – Môi trường tiếp nhận 151 đơn. Qua phân loại có 73 đơn (73 khiếu nại) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh giao Thanh tra sở thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết.
 - Thanh tra các sở, ngành tiếp nhận 137 đơn. Qua phân loại có 38 đơn (32 khiếu nại, 06 tố cáo) thuộc thẩm quyền.
 - Thanh tra huyện, thành phố tiếp nhận 765 đơn. Qua phân loại có 406 đơn (388 khiếu nại, 18 tố cáo) thuộc thẩm quyền.
 - UBND các xã, phường tiếp nhận 487 đơn. Qua phân loại có 445 đơn (425 khiếu nại, 20 tố cáo) thuộc thẩm quyền.
 4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 a) Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 Năm 2012, cơ quan thanh tra đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết giải quyết 1.064 đơn (1.015 KN, 49 TC)/1.106 đơn, đạt 96,2%. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu là yêu cầu bồi thường đất, giá nhà, vật kiến trúc, giao đất tái định cư và các hỗ trợ khác khi nhà nước thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Dự án xây dựng công trình nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông; đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai; dự án tái định cư Đông Bắc thành phố (K1)…
Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu về cho Nhà nước 80.689m2 đất nông nghiệp; kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 04 tỷ 298 triệu đồng, 38 lô, 108.509m2 đất các loại và minh oan 04 trường hợp, xử lý hành chính 03 trường hợp. Cụ thể:
- Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 144 đơn (136KN, 08TC)/144 đơn, đạt 100%. Qua giải quyết khiếu nai, tố cáo đã kiến nghị phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 02 tỷ 846,6 triệu đồng, 38 lô và 121,2m2 đất ở. Ngoài ra, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng 07 vụ án hành chính (02 cụ Toà đã xét xử đúng như quyết định của UBND tỉnh, 05 vụ người khởi kiện rút đơn).
- Thanh tra sở Tài nguyên Môi trường tham mưu giải quyết 68/73 đơn KN, đạt 93%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan 01 người.
- Giám đốc các sở, ngành giải quyết 35 đơn (30KN, 05TC)/38 đơn, đạt 92%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra sở Nông nghiệp PTNT kiến nghị khôi phục cho công dân 373m2 đất; Thanh tra sở Lao động Thương Binh Xã hội kiến nghị khôi phục 31 triệu đồng; Thanh tra sở y tế minh oan 01 tập thể.
 - Chủ tịch UBND huyện, thành phố giải quyết 390 đơn (374KN, 16TC)/406 đơn, đạt 96%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra huyện Ninh Sơn kiến nghị khôi phục 01 tỷ 350 triệu đồng, 108.015 m2 đất nông nghiệp và thu hồi về cho Nhà nước 70.432m2 đất và xử lý hành chính 02 trường hợp; Thanh tra huyện Ninh Phước kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 10.257 m2 đất; Thanh tra huyện Ninh Hải kiến nghị khôi phục cho công dân 64.6 triệu đồng, minh oan 02 trường hợp và xử lý hành chính 01 trường hợp.
 Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giải quyết 427 đơn (407KN, 20TC)/445 đơn, đạt 96%.
 - Đơn tồn chuyển sang kỳ sau 42 đơn (39KN, 03TC).
 b) Kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ:
 Năm 2012, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh và toàn ngành đã tập trung kiểm tra, rà soát tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Kết quả đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 02 vụ:
 - Vụ khiếu nại của 11 hộ dân thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam yêu cầu hỗ trợ công khai hoang 100,98 ha đất tại Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây trồng bán khô hạn.
 - Vụ khiếu nại của các hộ dân thuộc các xã Phước Minh, huyện Thuận Nam yêu cầu hỗ trợ đất và tài sản bị nhiễm mặn tại Dự án Khu kinh tế muối và xuất khẩu Quán thẻ.
 Hai vụ việc này thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh giải quyết. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết dứt điểm.
 c) Kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
 Thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4280/KH-UBND ngày 22/9/2010 triển khai thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua tổng hợp, báo cáo từ các sở, ngành, huyện, thành phố đến nay các đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt yêu cầu đề ra. Phòng tiếp công dân cấp huyện đã đi vào hoạt động.
 d) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo:
 Năm 2012, toàn ngành tiếp tục hoạt động hướng dẫn, đôn đốc giúp các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến nại, tố cáo. Kết quả, đã tổ chức 108 lớp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, có trên 5.402 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự. Trong đó, Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tố chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 cho 127 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân và giải quyết khiêu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có 137 người là lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, thường trực huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Công tác tuyên truyền:
Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2011 – 2016) Kế hoạch số 3552/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghi quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Năm 2012, toàn ngành đã tham mưu tổ chức 130 lớp tập huấn và hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCTN cho 6.516 lượt người tham dự; Thanh tra tỉnh tiếp nhận, cấp phát nhiều đầu sách về PCTN do Thanh tra Chính phủ cấp để tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa:
Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất về cơ chế phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xác minh và tổng hợp báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả, năm 2011 có 2.089/2.089 người kê khai, đạt 100%. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 văn bản báo cáo về công tác PCTN gửi Thanh tra Chính phủ đúng quy định.
Toàn ngành tiến hành 48/47 cuộc, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch giao về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật PCTN tại 81 đơn vị Trong đó, Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN tiến hành 05/04 cuộc, đạt 125% so chỉ tiêu kế hoạch, tại 09 đơn vị). Qua thanh tra đã kịp thời phát huy những kết quả đạt được và kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở (Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ); quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức (Quyết định số 03/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ); cán bộ, công chức Thanh tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra (Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính phủ). Kết quả đến nay không có trường hợp nào vi phạm.
Thanh tra tỉnh duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan đến cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; đảm bảo 100% cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức; ứng xử cán bộ thanh tra; quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư; thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Thanh tra tỉnh về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình thanh tra; thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và phục vụ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo.
3. Kết quả thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng
Năm 2012, qua hoạt động của cơ quan thanh tra, phát hiện 02 vụ, 02 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 318 triệu đồng. Cụ thể, Thanh tra sở Y tế phát hiện 01 vụ, 01 người là nhân viên kế toán Trung tâm Y tế dự phòng, chiếm dụng công quỹ 233,3 triệu đồng đã xử lý thu hồi 233,3 triệu đồng, kiểm điểm 01 tập thể, 07 cá nhân có liên quan; Thanh tra huyện Bác Ái phát hiện 01 vụ, 01 người là cán bộ UBND xã Phước Đại, lợi dụng thiếu kiểm, giám sát của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện và UBND xã Phước Đại đã lập danh sách khống, giả mạo chữ ký… trục lợi cá nhân số tiền 89 triệu đồng tiền của các đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng trên địa bàn xã Phước Đại. Qua đó, kiến nghị thu nộp ngân sách số tiền 4,3 triệu đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra xử lý số tiền 84,7 triệu đồng. Điển hình:
Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận kết luận thanh tra tài chính năm 2011 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Qua thanh tra, đã phát hiện công tác quản lý tài chính của Trung tâm còn yếu kém, thiếu kiểm tra, giám sát về sổ, sách, chứng từ giữa kế toán thu phí và nhân viên thủ quỹ dẫn đến nhân viên kế toán thu phí chiếm dụng công quỹ 233,27 triệu đồng từ các nguồn thu tiêm ngừa, nhượng vaccin, xét nghiệm; các doanh nghiệp nợ Trung tâm trên 40 triệu đồng, tiền khám sức khoẻ định kỳ, đo đạt khảo sát môi trường lao động năm 2011 chưa có biện pháp thu. Theo đó, đã chỉ đạo thu hồi số tiền chiếm dụng 233,27 triệu đồng và xử lý kỷ luật nhân viên kế toán; kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Thủ quỹ và các cá nhân có liên quan. Đồng thời yêu cầu Trung tâm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại và có biện pháp thu các khoản nợ của các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
 IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH
 1. Công tác xây dựng thể chế:
 Năm 2012, Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng thể chế, cụ thể: Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/4/2012 về việc triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Quyết định phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh; Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011.
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng lực lượng:
 - Thực hiện hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai xây dựng chương kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và trình tự phê duyệt kế hoạch theo Luật Thanh tra năm 2010. Kết quả, 100% đơn vị đã có kế hoạch công tác thanh tra được phê duyệt đúng quy định.
 - Tổ chức thành công hội nghị CBCC năm 2012 và hội nghị tổng kết ngành thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012. Triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, đến Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố.
- Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg và Kế hoạch 1130/KH-TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và Hội nghị tập huấn Thông tư 02/2012/TTCP ngày 13/7/2012 của TTCP và truyền thông kết quả 05 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội do Thanh tra chính phủ tổ chức.
 Thanh tra tỉnh thống nhất thoả thuận bổ nhiệm 02 chức danh thanh tra: Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; thành lập Hội đồng sơ tuyển để xét và đề nghị bổ nhiệm ngạch thanh tra viên cho 21 công chức, miễn nhiệm ngạch thanh tra viên 06 công chức; cấp mới, đổi thẻ cho 75 công chức; cử 66 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, QLNN cao học, đại học; lập danh sách đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về QLNN, nghiệp vụ thanh tra năm 2013.
Tính đến nay, các tổ chức thanh tra có 24 đơn vị gồm: Thanh tra tỉnh, 16 thanh tra sở, ngành và 07 thanh tra huyện, thành phố với 168 người (27 người làm công tác hành chính tổng hợp; 141 người làm chuyên môn nghiệp vụ). Về trình độ đại học 137/141 người, đạt 97%; cao học 06/141, đạt 4,2% (Thanh tra tỉnh, trình độ đại học 27/28 người, đạt 96,4%, cao học 01/28 người, đạt 3,6%; đang học cao học 04/28, chiếm tỉ lệ 14,3%). Bổ nhiệm ngạch thanh tra 92/141 người, chiếm tỉ lệ 65%, gồm: Thanh tra viên cao cấp 01 người, thanh tra viên chính 15 người, thanh tra viên 76 người.
 - Thanh tra tỉnh, kết nạp 01 đảng viên mới, bổ nhiệm 02 chức danh Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ; xét nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên 07 công chức; chuyển đổi vị trí công tác 04 công chức, thông báo, quyết định nghĩ hưu 01 công chức; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công và Quy chế làm việc; báo cáo kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2011 và kế hoạch năm 2012; May trang sắc phục ngành Thanh tra năm 2012 cho cán bộ, công chức và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp công vụ.
 V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC
 Năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, ngành thanh tra Ninh Thuận đã hoàn thánh tốt nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện công tác thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng lực lượng với những kết quả như:
- Các tổ chức thanh tra đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp giao nhiệm vụ kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm (có 100% đơn vị có kế hoạch đúng thời gian); thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính, chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm, toàn ngành đã tiến hành 361/304 cuộc, đạt 119% chỉ tiêu kế hoạch giao. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi 8,392 tỷ đồng, 629 ha đất các loại và kết luận kiến nghị sửa chữa kịp thời và kiến nghị xử lý những sai phạm cả về hành chính, hình sự giúp đơn vị được thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.
 - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra tham mưu giúp Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 43 văn bản, báo cáo cho Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định. Tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh và toàn ngành đã tập trung kiểm tra, rà soát tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại công dân thường xuyên và đối thoại ngay từ cơ sở, ngay từ khi thiết lập phương án đền bù, giải tỏa, vì vậy đã đạt tỉ lệ 96,2%. Kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 4,298 tỷ đồng...
 - Công tác đấu tranh PCTN đã chủ động phối hợp với Văn phòng BCĐ tỉnh về PCTN và các ngành liên quan tiến hành 48/47 cuộc, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch giao về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tại 81 đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN đạt kết quả, kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm. Qua đó, các ngành, các cấp đã nâng lên một bước về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
- Đi đôi thực hiện nhiệm vụ đã quan tâm xây dựng lực lượng thanh tra vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt không để sai phạm xảy ra. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013
 Thực hiện Văn bản số 2653/TTCP-VP ngày 16/10/2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2013, Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra như sau:
 I. Công tác thanh tra
 1. Tập trung thanh tra về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; thanh tra các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực lao động, dạy nghề, việc làm, khoa học công nghệ; quản lý và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.
 2. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các sở, UBND các huyện.
 3. Thanh tra lại các kết luận của Thanh tra sở, huyện, thành phố khi có đủ cơ sở theo quy định Luật Thanh tra năm 2010.
 4. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra do UBND tỉnh giao; chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất.
 II. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 1. Tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 130/TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.
 2. Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên, xử lý tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90% đối với các vụ việc.
 3. Thực hiện tốt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân (Quyết định số 858/QĐ-TTg); tăng cường đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật và kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 III. Công tác phòng, chống tham nhũng
 1. Tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao vai trò đồng thuận của xã hội trong công tác PCTN; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, gắn PCTN với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư xây dựng, đất đai, thu, chi ngân sách, mua sắm công…
 3. Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.
 4. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng.
 IV. Công tác xây dựng lực lượng
 1. Củng cố, tăng cường lực lượng và có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu của Luật Thanh tra năm 2010 và các Nghị định hướng dẫn.
 2. Tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm chức danh của ngành để đáp ứng yêu cầu theo Luật Thanh tra năm 2010 và tình hình thực tiễn của ngành thanh tra Ninh Thuận.
 3. Tham mưu UBND tỉnh và góp ý kiến với Thanh tra Chính phủ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng của ngành.
 4. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Nơi nhận:                                                                                               CHÁNH THANH TRA
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục II – TTCP; Cục chống tham nhũng-TTCP                                     (Đã ký)                         
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh                                                                     Võ Văn Phải

- UBND tỉnh; 
- VPTỉnh ủy; VPUBND tỉnh;                                                                                                                        

 Sở KH-ĐT;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                 
- Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; 
- Lưu: VT,TH