Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Họp về công tác cải cách hành chính 
20/06/2017 
 
    Ngày 16/6, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuôc họp bàn giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính (CCHC) của TTCP. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị  và thành viên Tổ CCHC.
             Căn cứ vào báo cáo kết quả chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016, Tổ CCHC đã tiến hành rà soát, đánh giá lại kết quả tự chấm và so sánh với kết quả xếp hạng, đồng thời xem xét những tiêu chí bị trừ điểm. Theo đó, các nội dung bị trừ điểm gồm có: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ; hiện đại hóa nền hành chính.

            Tại cuộc họp, các cục, vụ, đơn vị đã cùng nhau rà soát lại các tiêu chí bị trừ điểm CCHC năm 2016 và đánh giá trách nhiệm của các đơn vị thực hiện để từ đó cùng thống nhất phương án giải quyết trong việc triển khai công tác CCHC năm 2017.

Theo đó, trong năm 2017, công tác CCHC cần chủ động triển khai đặc biệt ở một số nội dung như: những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC; việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch xây dựng thể chế, tỷ lệ cơ quan đơn vị thuộc TTCP thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; hoàn thiện việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng ví trí việc làm; việc tổ chức, sắp xếp đối với một số đơn vị có số cấp phó nhiều hơn theo quy định; việc xây dựng và triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử; tỷ lệ thủ trưởng đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và ĐHTN trong xử lý công việc;…
            Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh giao các đơn vị phụ trách làm rõ lại một số nội dung như Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Vụ Pháp chế làm rõ nội dung liên quan đến tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo VTVL được phê duyệt; Vụ Pháp chế chủ trì rà soát lại pháp luật về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của TTCP; các cục, vụ, đơn vị rà soát lại các nội dung chịu trách nhiệm nằm trong các tiêu chí đánh giá CCHC báo cáo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu các cục, vụ rà soát, tham mưu điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra nhằm đảm bảo việc thực hiện khả thi đúng tiến độ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh cần phải xây dựng quy trình kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao trên cơ sở ứng dụng CNTT vào tổ chức thực hiện. Với một quy trình kiểm tra, đôn đốc khoa học, chuyên nghiệp như vậy thì việc cải thiện bức tranh CCHC cơ quan TTCP hoàn toàn có thể thực hiện được một cách hiệu quả nhất./.
                   (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)