Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra 
19/02/2020 
 
​Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2020, TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.
                      (Nguồn: Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ)