Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân tháng 8/2017 
18/08/2017 
 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 154 lượt/164 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 01 lượt đoàn đông người, gồm 17 người, tập trung kéo đến 02 đơn vị để phản ánh, kiến nghị (UBND huyện Thuận Nam và UBND tỉnh), cụ thể:

- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 36 lượt/45 người. Có 01 đoàn đông người, gồm 17 người: Các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đến Trụ sở UBND tỉnh đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ.

- Sở, ban, ngành tiếp 20 lượt/21 lượt người (Thanh tra tỉnh tiếp 05 lượt/05 lượt người), với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- Huyện, thành phố tiếp 49 lượt/49 lượt người. Có 01 đoàn đông người, gồm 17 người: Vụ các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh đến Trụ sở UBND huyện Thuận Nam, đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ.

- UBND xã, phường, thị trấn tiếp 43 lượt/43 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
                       (Trích báo cáo số 132/BC-TTT ngày 16/8/2017 của Thanh tra tỉnh)