Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân tháng 10/2018 
17/10/2018 
 
Tiếp công dân: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 128 lượt/128 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 01 đoàn đông người, với 26 lượt người.
(Trích báo cáo số 143/BC-TTT ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh)