Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả thanh tra kinh tế xã hội tháng 7/2013 
30/07/2013 
 
    Trong tháng, toàn ngành đã tiến hành 47 cuộc (12 cuộc thanh tra hành chính, 35 cuộc thanh tra chuyên ngành). Đến nay, đã kết thúc 23 cuộc (có 17 cuộc tháng trước chuyển sang). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi 119,2 triệu đồng. Trong đó: Kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 6,063 triệu đồng,  điều chỉnh quyết toán 22,3 triệu đồng; hoàn trả số tiền 90,8 triệu đồng do nhân dân đóng góp làm đường giao thông (vụ Sở tài chính phát hiện Kế toán UBND xã Phước Thuận chi sai mục đích số tiền do nhân dân đóng góp để làm đường giao thông).
     Hoạt động thanh tra chuyên ngành. Qua thanh, kiểm tra đối với 401 tổ chức, cá nhân đã phát hiện sai phạm, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 312 trường hợp với tổng số tiền 451,6 triệu đồng. Ngoài ra, qua thanh, kiểm tra Thanh tra sở Giao thông - Vận tải đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 42 trường hợp vi phạm; ra quyết định tạm đình chỉ 13 trường hợp xây dựng nhà, tường rào trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
         (Trích Báo cáo số 103/BC-TTT ngày 17/7/2013 của Thanh tra tỉnh)