Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả thanh tra hành chính tháng 4/2016 
21/04/2016 
 
              Tháng 4/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch (06 cuộc thanh tra hành chính, 05 cuộc thanh tra trách nhiệm và 13 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung các lĩnh vực: Chấp hành quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; kiểm soát tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật; trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động khai thác khoáng sản; võ thuật – Vovinam; thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Đến nay, đã kết thúc 14 cuộc (01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 13 cuộc thanh tra chuyên ngành). Kết quả, qua thanh tra trách nhiệm, Thanh tra huyện Ninh Sơn đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 997 m2; hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 275 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 185 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 334 triệu đồng. 
     
             (Trích Báo cáo số 35/BC-TTT ngày 15/4/2016 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận)