Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả thanh tra hành chính 9 tháng đầu năm 2017 
15/09/2017 
 

Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành tiến hành 307/272 cuộc, đạt 112,86% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, gồm: 41 thanh tra hành chính, 21 cuộc thanh tra trách nhiệm và 245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. So với cùng kỳ năm trước giảm 13,04% tương đương 46 cuộc (307/353 cuộc), giảm chủ yếu là thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Chương trình hành động số 2717/Ctr-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đến nay, đã kết thúc 247 cuộc. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 4.969 triệu đồng và 12.708 m2 đất, kiến nghị xử lý thu hồi 4.930 triệu đồng (đã thu 3.694 triện đồng, đạt tỷ lệ 74,92%. Số còn lại 1.236 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi); kiến nghị xử lý khác 39 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ/01 người sai phạm về quản lý đất đai với 12.708 m2; kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 34 cá nhân.

Kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đối với 10 kết luận thanh tra. Qua đó, đã yêu cầu nộp ngân sách với tiền 224 triệu đồng (đã nộp 58 triệu đồng). Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1648/UBND-TCD ngày 09/5/2017, Thanh tra tỉnh đã và đang tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với UBND huyện Ninh Phước. 
              (Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)