Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng 
14/01/2021 
 
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã pháp điển xong đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ.
 
TIN MỚI NHẤT
674-CV  (24/09)
675-cv  (24/09)
676-cv  (24/09)