Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020 
25/03/2020 
 

Quý I/2020, toàn ngành đã tiến hành 51/276 cuộc, đạt tỷ lệ 18,47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 12/32 cuộc thanh tra hành chính, 04/23 cuộc thanh tra trách nhiệm và 35/217 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 34 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 540,59 triệu đồng (đã thu hồi 466,72/540,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,33%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

               (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)