Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 
 
 
       Toàn ngành tiến hành 140/254 cuộc, đạt 56% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 07/11 cuộc, đạt 64%; Thanh tra huyện, thành phố tiến hành 22/35 cuộc, đạt 63%; Thanh tra sở, ngành tiến hành 111/208 cuộc, đạt 54%. Đến nay, đã kết thúc 109 cuộc, ban hành kết luận 93 cuộc. Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 9.331 triệu đồng và 1.281.842m2 đất các loại (đã thu 6.365 triệu đồng, đạt tỷ lệ trên 68%. Số còn lại 2.966 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 14 tập thể, 44 cá nhân. Ngoài ra, toàn ngành đã tích cực tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra 04 quyết định xử lý sau thanh tra, tác động thu nộp ngân sách 461 triệu đồng.
        (Trích báo cáo số 79/BC-TTT ngày 11/6/2015 của Thanh tra tỉnh)