Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra hành chính tháng 5/2017 
16/05/2017 
 

       Tháng 5/2017, toàn ngành triển khai mới 32 cuộc thanh tra, gồm: 02 cuộc thanh tra hành chính; 05 cuộc thanh tra trách nhiệm và 25 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính ngân sách; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng nhà ở, công trình, hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông, ...Đến nay, đã kết thúc 25 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 20 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 74 triệu đồng; hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với 399 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 208 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 400 triệu đồng. 
                  (Trích báo cáo số 62/BC-TTT ngày 15/5/2017 của Thanh tra tỉnh)