Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra hành chính tháng 10/2016 
17/10/2016 
 
Tháng 10/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 35 cuộc thanh tra (06 cuộc thanh tra hành chính, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm và 21 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, công tác nội vụ, giao thông – vận tải, chấp hành quy định về cho thuê mặt bằng các cảng cá, quản lý đầu tư xây dựng các dự án, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý trật tự xây dựng, quản lý thực hiện các đề tài khoa học, hoạt động kinh doanh lưu trú, khách sạn, hóa chất vật liệu nổ công nghiệp, chấp hành quy định pháp luật về dạy nghề, về công bố, gắn dấu hợp quy, gắn nhãn hàng hóa, gắn biểu trưng số hóa truyền hình, kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền hình số, …
Đến nay, đã kết thúc 32 cuộc thanh tra. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 391 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 265 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 495 triệu đồng, sai phạm chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động giao thông – vận tải.

        (Trích báo cáo số 129/BC-TTT ngày 14/10/2016 của Thanh tra tỉnh)