Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Thanh tra Xét khiếu tố
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2017 
15/09/2017 
 
           Trong 9 tháng đầu năm, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 1.167 đơn, giảm 12 đơn so với cùng kỳ năm trước (1.167/1.179 đơn). Kết quả đã giải quyết 1.052/1.167 đơn, đạt tỷ lệ 90,14%. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 81/85 đơn, đạt 95,29% (Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết 70/72 đơn, đạt 97,22%; Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu giải quyết 11/13 đơn, đạt 84,61%); Giám đốc Sở, ngành giải quyết 298/302 đơn, đạt 98,67%; Chủ tịch UBND huyện, thành phố giải quyết 383/459 đơn, đạt 83,44%; Chủ tịch UBND xã, phường, giải quyết 282/290 đơn, đạt 97,24%.
             
            (Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)