Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Thanh tra Xét khiếu tố
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 
24/06/2020 
 

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý 1.536 đơn (tồn đầu kỳ 40 đơn, tiếp nhận mới 1.496 đơn), so với cùng kỳ năm trước tăng 131 đơn (6 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 1.405 đơn). Qua phân loại, có 221 đơn (196 khiếu nại, 25 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, so với cùng kỳ năm trước giảm 198 đơn (6 tháng đầu năm 2019 có 419 đơn thuộc thẩm quyền). Số còn lại 1.315 đơn là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định. Kết quả, đã giải quyết 176 đơn (160 khiếu nại, 16 tố cáo)/221 đơn, đạt tỷ lệ 79,63%
               (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)