Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả Thanh tra Kinh tế, xã hội tháng 02 
 
 

        Trong tháng, toàn ngành đã tiến hành 21 cuộc (05 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra chuyên ngành). Đến nay, đã kết thúc 18 cuộc (có 05 cuộc tháng 01/2013 chuyển sang). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 213 triệu đồng (thu ngân sách 67 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 146 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 07 cá nhân và có 17 kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót của các đơn vị. 
                         (Trích Báo cáo số 15/BC-TTT ngày 19/02/2013 của Thanh tra tỉnh)