Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
Kết luận thanh tra số 01/2019 
11/08/2020 
 
Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Ban dân tộc tỉnh
01-kl ban dan toc_signed.pdf