Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh 
22/05/2017 
 
Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1869/KH-UBND về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra của đơn vị, địa phương mình; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương đính kèm Kế hoạch này và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/7/2017 (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

2. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá về tổ chức và hoạt động thanh tra của ngành mình; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương đính kèm Kế hoạch này và gửi về UBND tỉnh trước ngày 05/7/2017 (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

KHUB1869.pdf