Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
KL số 03/2019 
11/08/2020 
 
Thanh tra việc thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, công tác giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
03-kl-he thong ho so dia chinh.pdf