Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
KL số 02/2019 
11/08/2020 
 
Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
02-kltt.pdf