Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Giám sát việc công bố kết luận thanh tra tại Thanh tra Chính phủ 
26/04/2017 
 
         Sáng 25/4, Đoàn Giám sát do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại Thanh tra Chính phủ (TTCP). Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan văn Sáu và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh. 
          Báo cáo thực hiện công khai kết luận tranh tra của TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trình bày cho thấy, toàn ngành đã triển khai 8.471 cuộc thanh tra hành chính và 289.172 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện về vi phạm kinh ế 101.224 tỷ đồng, 4.168 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 46.730 tỷ đồng, 1.347 ha đất. trong đó, TTCP tiến hành 60 cuộc thanh tra; kết quả 24 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện vi phạm số tiền 11.095 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 5.001 tỷ đồng; kiến nghị, xử lý khác 6.094 tỷ đồng. Về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra viêc thực hiện 4.212 kết luận vaf quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10.642/15.918 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67% và 750/1589 ha đất, đạt tỷ lệ 47%, đôn đốc xử lý 947 tập thể, 2.157 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 18 vụ, 23 đối tượng. ​
       Về công tác giải quyết KN, TC,  các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 447.657 lượt công dân với 247.964 vụ việc, xử lý 202.277 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết 27.990/35.078 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 80%. Trong đó, TTCP đã xử lý 14.226 đơn trong số 16.996 đơn đã tiếp nhận. Thông qua công tác giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 76,1 tỷ đồng, 44 ha đất, trả lại quyền lợi cho 1.692 người, kiến nghị xử lý hành chính 541 người. Tính đến 20/3/2017, TTCP đã ban hành 24 kết luận thanh tra, kiểm tra. Trong đó, công bố tại cuộc họp 19/24 kết luận thanh tra; đăng tải lên  Cổng TTĐT của TTCP 18/24 thông báo kết luận thanh tra. Việc công khai thưc hiện giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và báo chí trong việc công khai và thực hiện kết luận sau thanh tra được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, dân chủ được cơ quan báo chí đánh giá cao. Bên cạnh đó, TTCP đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam TTCP. 
          

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, xây dựng của TTCP trong việc công khai kết luận thanh tra. TTCP đã ban hành 24 kết luận thanh tra với 19 kết luận được công bố đảm bảo đúng những quy định của pháp luật. Để việc công khai kết luận thanh tra đạt hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới cần đánh giá trong hệ thống thanh tra và chính quyền các cấp việc thực hiện công khai, tỷ lệ công khai, các hình thức công khai để từ đó đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế, chế tài hướng dẫn việc thực hiện công khai các kết luận thanh tra. Nghiên cứu làm rõ trách nhiệm pháp lý của người ra quyết định thanh tra và người ký kết luận thanh tra. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, TTCP khi tổng kết Luật Thanh tra 2010, sửa đổi Luật Thanh tra trong thời gian tới cần quan tâm đồng bộ với Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tổ chức Chính phủ và những quy định liên quan đến bí mật nhà nước. Mặt trận cũng sẽ phối hợp với TTCP qua việc đóng góp ý kiến khi sửa Luật Thanh tra trong thời gian tới.

Đối với những trường hợp nhạy cảm, bí mật khi công bố kết luận thanh tra Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phải cụ thể hóa và có quy định cụ thể đối với một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán. Việc quy định các trường hợp nhạy cảm, bí mật phải xác định cụ thể cấp nào ra quy định tránh sự tùy tiện. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với TTCP từng bước làm tốt việc công khai hóa kết quả thanh tra, tiến tới đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam tiến hành giám sát tại 5 Bộ và địa phương nhằm bước đầu đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện công khai kết luận thanh tra. Căn cứ kết quả giám sát, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ kiến nghị, đề xuất những vấn đề nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên của Mặt trận, nhân dân, các cơ quan truyền thông có thể tiếp cận đầy đủ thông tin phục vụ quá trình giám sát thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan Nhà nước.

                         (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)