Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
00020080
Chương trình công tác
Phướng hướng tháng 8/2017  (18/07/2017)

1. Về công tác thanh tra

          - Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật.

          - Triển khai đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

          2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          - Tiếp tục tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng

          - Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

- Triển khai công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch 2017, đảm bảo đúng tiến độ, đúng chính sách pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện xử lý tham nhũng.

          4. Về công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng lực lượng

- Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE) tại đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”; bổ nhiệm vào ngạch thanh tra, nâng lương thường xuyên.

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ.
                         (Trích báo cáo số 106/BC-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh)

Kết luận Thanh tra
Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng  (04/07/2017)
Ngày 26/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1613/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:
1613 (1).PDF
                               (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Thanh tra kinh tế xã hội
Báo cáo công tác thanh tra hành chính tháng 7/2017  (18/07/2017)

Tháng 7/2017, toàn ngành triển khai mới 23 cuộc thanh tra, gồm: 05 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực nội vụ, hoạt động bán đấu giá tài sản, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa thể và du lịch, ...Đến nay, đã kết thúc 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua hoạt động thanh kiểm tra đối với 296 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 241 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 353 triệu đồng. 
               
                             (Trích Báo cáo số 106/BC-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh)

Tin trong ngành
TTCP họp giao ban công tác tháng 7/2017  (16/08/2017)
   Ngày 15/8, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Ngô Văn Khánh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.