Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
00041957
Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết: CTUB09_signed.pdf
Thông báo - Giấy mời
Chỉ thị số 09/CT-UBND  (01/04/2020)
Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết: CTUB09_signed.pdf
Chương trình công tác
Chương trình công tác quý 2/2020  (25/03/2020)

I. CÔNG TÁC THANH TRA

1. Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện. Đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

            II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

          2. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tăng cường tham mưu rà soát giải quyết các vụ việc còn tồn đọng phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

            III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xứ lý các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyển truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

            IV. CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG THỂ CHẾ, XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác tham mưu xây dựng thể chế: Tiếp tục rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

          2. Công tác xây dựng ngành: Duy trì, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và Chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.OFFICE) tại đơn vị.

          3. Tiếp tục hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi có Nghị định của Chính phủ./.
                                (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/3030)

Kết luận Thanh tra
Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước  (13/11/2019)
Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1884/TTCP-CLKHTT về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
Toàn văn Văn bản và phụ lục có tại bản đính kèm:
                (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Thanh tra Xét khiếu tố
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý 1/2020  (25/03/2020)

Quý I/2020, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý 711 đơn (tồn đầu kỳ 40 đơn, tiếp nhận mới 671 đơn), so với cùng kỳ năm trước giảm 13 đơn (Quý I/2019 tiếp nhận 724 đơn). Qua phân loại, có 151 đơn (137 khiếu nại, 14 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, so với cùng kỳ năm trước giảm 59 đơn (Quý I/2019 có 210 đơn thuộc thẩm quyền). Số còn lại 560 đơn là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định.

Kết quả, đã giải quyết 114 đơn (101 khiếu nại, 13 tố cáo)/151 đơn, đạt tỷ lệ 75,49%
                         (trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
Thanh tra kinh tế xã hội
Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020  (25/03/2020)

Quý I/2020, toàn ngành đã tiến hành 51/276 cuộc, đạt tỷ lệ 18,47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 12/32 cuộc thanh tra hành chính, 04/23 cuộc thanh tra trách nhiệm và 35/217 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 34 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 540,59 triệu đồng (đã thu hồi 466,72/540,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,33%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

               (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
Tin trong ngành
Họp hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra  (01/04/2020)
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì họp về việc hoàn thiện xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra và Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Chi đoàn
Chưa có tin tức được đăng trong danh mục này!