Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
00040246
​Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2020, TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.
                      (Nguồn: Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ)
Thông báo - Giấy mời
Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra  (19/02/2020)
​Thực hiện Kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2020, TTCP đã chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.
                      (Nguồn: Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ)
Báo cáo
Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 7 năm 2019  (05/08/2019)
        Ngày 31/7, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
Chương trình công tác
Chương trình công tác thanh tra tháng 02/2020  (19/02/2020)

1. Về công tác thanh tra

          - Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật.

          - Triển khai đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, gắn với thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

          2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          - Tiếp tục tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.

          - Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Hoàn tất tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký gửi Thanh tra Chính phủ theo đúng thời hạn quy định khi có hướng dẫn của cấp trên.

          - Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

          - Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý tham nhũng.

          4. Về công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng lực lượng

          - Duy trì, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; công tác tổng hợp, hành chính quản trị, trọng tâm là báo cáo tháng 02/2020 và các báo cáo chuyên đề.

- Chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, công chức vui xuân, đón tết Canh Tý 2020 an toàn, lành mạnh.
                              (Trích báo cáo số 09 ngày 20/01/2020 của Thanh tra tỉnh)

Kết luận Thanh tra
Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước  (13/11/2019)
Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1884/TTCP-CLKHTT về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
Toàn văn Văn bản và phụ lục có tại bản đính kèm:
                (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Thanh tra Xét khiếu tố
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ  (11/10/2019)
      Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
Thu tuc to cao 2019-TTCP.PDF
Thanh tra kinh tế xã hội
Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương  (13/11/2019)
Ngày 07/11, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác liên ngành tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

​​
Tin trong ngành
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TTCP và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga  (18/02/2020)
Ngày 17/2, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. 
Chi đoàn
Chưa có tin tức được đăng trong danh mục này!