Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đánh giá công tác PCTN năm 2020 
10/08/2021 
 
3994-cvub_signed.pdf
3800-CVVP_signed.pdf
3008 Kh-UBND_signed.pdf
104-BCUB_signed.pdf
5238 Kh-ubnd_signed.pdf
1039 CVUB_signed.pdf
286_signed.pdf
19 Ke hoach PCTN - 2020_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
14-kh(04.03.2020_14h39p05)_signed.pdf
390-cv038944(16.06.2021_13h46p25)_signed.pdf
135-ttr.pdf
178-bc(26.11.2020_15h11p48)_signed.pdf
166-bc.pdf
19- Ke hoach PCTN - 2020.pdf
04-kl tttn-ninh hai(11.09.2020_16h41p04)_signed.pdf
01-bc(13.01.2021_07h37p44)_signed.pdf
363-QD Du toan ISO)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
02-kh(13.01.2020_16h19p49)_signed.pdf
363-QD giao du toan ISO_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
16-ttr(27.03.2020_13h41p15)_signed.pdf
02-kl TTTN TB.pdf
62-bc(20.05.2020_16h24p07)_signed.pdf
1034-TB xet duyet quyet toan_signed.pdf
107-bc.pdf
T3-bb niem yet.pdf
58-qd(16.07.2020_15h41p08)_signed.pdf
07-qd(20.01.2020_15h43p21)_signed.pdf
503-cv(24.09.2020_10h43p33)_signed.pdf
616-cv(12.11.2020_15h14p52)_signed.pdf
115-qd tai san cong(17.08.2021_09h48p58)_signed.pdf
06-18-12 KL thanh tra trách nhiệm NP (21.12.2020_16h12p18)_signed.pdf
157-bc(26.10.2020_08h51p14)_signed.pdf
267-cv(26.05.2020_15h08p15)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf
cong ty thuy loi KLUB990_signed.pdf
119-Thong-bao-ket-qua-tham-dinh-CCHC-nam-2020_converted(08.07.2021_08h06p07)_signed.pdf
Phu luc 5(08.07.2021_10h22p44)_signed.pdf
QD-cong-bo-TTHC-gop-3-cap-PCTN_converted(02.04.2021_07h47p18)_signed.pdf
29-tb nang bac luong.pdf
quy tac ung xu CBTT.pdf
40-qd(23.04.2020_15h41p18)_signed.pdf
03-qd(14.01.2020_07h42p24)_signed.pdf
31-tb(23.12.2020_14h48p07)_signed.pdf
1656-QD cong bo danh muc KN_signed.pdf
582-cv(23.08.2021_14h31p50)_signed.pdf
170- Bao cao cong tac thanh tra nam 2020-chinh thuc(13.11.2020_17h08p57)_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(31/08)
(30/08)
(20/08)
(11/08)
(03/08)
(02/07)
(08/04)
(31/03)
(16/03)
(11/03)

TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)