Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
Cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước 
13/11/2019 
 
Ngày 16/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1884/TTCP-CLKHTT về việc cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
Toàn văn Văn bản và phụ lục có tại bản đính kèm:
                (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)