Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Công tác thanh tra kinh tế tháng 10/2015 
16/10/2015 
 
              Trong tháng, toàn ngành tiến hành 28 cuộc (04 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra chuyên ngành và 08 cuộc thanh tra trách nhiệm). Đã kết thúc và ban hành kết luận 20 cuộc. Qua hoạt động thanh, kiểm tra đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm (chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp và giao thông vận tải), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 413 triệu đồng.
                 (Trích báo cáo số 320/BC-TTT ngày 16/10/2015 của Thanh tra tỉnh)