Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Công tác thanh tra hành chính tháng 8/2017 
18/08/2017 
 

Tháng 8/2017, toàn ngành triển khai mới 30 cuộc thanh tra, gồm: 08 cuộc thanh tra hành chính; 18 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng; thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông, lâm thủy sản, tài nguyên, môi trường, công thương, lao động, thông tin, truyền thông; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện quy định pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ... Đến nay, đã kết thúc 19 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính và 18 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu nộp ngân sách 220 triệu đồng. Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 327 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 181 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 270 triệu đồng.

          Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1648/UBND-TCD ngày 09/5/2017, Thanh tra tỉnh đã và đang tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với UBND huyện Ninh Phước. 
               (Trích báo cáo số 132/BC-TTT ngày 16/8/2017 của Thanh tra tỉnh)

 
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)